bitgummole

WELKOM OP DE WEBSITE VAN "PLEATSLIK BELANG BITGUMMOLE"


Op deze site geeft Pleatslik Belang Bitgummole u informatie over wat er in en rondom het dorp gebeurd.
Indien u ergens op wilt reageren, klik hier voor de "Contactpagina".

Wilt u lid worden? Klik hier voor het aanmeld formulier. Na uitprinten en invullen kunt u het in de bus doen bij of opsturen naar n van de bestuursleden.


Site bijgewerkt: 16 december 2021 o.a. Dokter met vacantie, 3-dorpenagenda, oproep voor woonwensen, bus strekken


11-12-21 WAARNEMING DOKTERPRAKTIJKEN.

Praktijk en apotheek Beetgumermolen gesloten van vrijdag 24 december t/m 31 december.
In deze periode alleen waarneming voor dringende zaken.
Herhaal recepten kunt u bestellen t/m dinsdag 21 december 10:00 uur.
Waarneming dus alleen voor spoedgevallen:
- Vrijdag 24 december en maandag 27 december:
HAP Comello, Berlikum, Tel.: 0518-461251
- Dinsdag 28 en woensdag 29 december
HAP Ny Franjum, Marsum, Tel.: 058-2542255
- Donderdag 30 december en vrijdag 31 december:
HAP Beetgumermolen, Tel.:058-2531281.
- De weekenden en na 17.00 uur kunt u bellen met de dokterswacht, Tel.: 0900-1127112

01-12-21 LANGESTRAAT WEER GROENER

Van gemeentewege is gemeld, dat de komende tijd langs de Langestraat (buiten de bebouwde kom)en Skrdyk ca 100 bomen geplant zullen worden. Dit vanwege de verplichte herplant ontstaan na de grote snoei/kap campagne van 2 jaar geleden. Het zullen met name iepen zijn, maar ook o.a. esdoorn en eik.

19-11-21 BUSLIJN 71 WORDT GESTREKT!!!

De provincie gaat haar plan om lijn 71 te strekken definitief uitvoeren. Dit ondanks alle ingediende bezwaren en zienswijzen. Dit betekent voor lijn 71 , dat deze niet meer via Ingelum, Bitgummole en Bitgum zal rijden.
Vele veranderen gaan al ingevoerd worden in januari 2022. Doordat alle voorzieningen bij de haltes aan de Westergoawei niet geregeld zijn, zal de invoering daar later in het jaar uitgevoerd worden. Meer details vind u op www.fryslan.frl/transitieplan .

29-10-21 Woningbouw Fuormanderij fase 2
Wat voor woningen te realiseren op perceel liggend tussen Fuormanderij, Ingelumerdyk en Van Aismawei???

Delfsma Bouw BV uit Balk, onderdeel van de Betsema groep,die het perceel van de familie vd Schaaf heeft gekocht, is zich aan het orienteren wat voor type/typen woning zij op voornoemd perceel moet gaan bouwen.
Gemeente staat niet onwelwillend tegenover nieuwbouw op die locatie mits passend in hun woonvisie.

De vraag van de bouwers is: Aan wat voor soort woning heeft het dorp behoefte? Het kunnen meerdere typen zijn. Pleatslik Belang is gevraagd mee te denken. Daarom bij deze een oproep aan belangstellenden/dorpsgenoten met een concrete huisvestigswens om hun voorkeur kenbaar te maken.
Uw reactie graag naar het bekende mailadres van Pleatslik Belang : bitgummole@gmail.com

29-09-21 JAARVERGADERING PLEATSLIK BELANG BITGUMMOLE!

Ook dit jaar weer het jaar-moment waarop inwoners van Bitgummole weer bijgepraat zijn over van alles wat er speelt in hun dorp. Uiteraard was er ook volop gelegenheid om vragen te stellen. We hebben echter velen gemist. U komt volgend jaar ook?

21-04-21 BUSLIJN 71 NIET STREKKEN!!!

De Belangen van Marssum, Engelum, Bitgum en Bitgummole hebben een gezamenlijke brief gestuurd naar Gedeputeerde Staten van provincie Frysln waarin staat aangegeven, dat het strekken van lijn 71 absoluut niet uitgevoerd moet worden. Dit naar aanleiding van het verschijnen van een transitieplan. Hierin wordt de mogelijkheid van strekken aangegeven. Ook vorig jaar is dit aan de orde geweest in kader van een nieuwe vervoers-concessie. Ook daarop zijn enkele bezwaarschriften ingediend. Gesprek met provincie is geweest, standpunten op 25 juni met provincie uitgewisseld en besproken. Verdere actie afwachten.

21-04-21 UITSTEL VERZOEK AANSCHAF EXTRA STRAALJAGERS F-35

De informateur Tjeenk Willink is verzocht om de aanschaf van het 3e squadron F-35 uit te stellen. Reden hiervoor is, dat er grote twijfels zijn of het geluid van de F-35 wel past binnen de beschikbare geluidsruimte in Nederland.
Uit geluidmetingen blijkt, dat de F-35 meer geluid maakt, dan voorzien. Geluidsdeskundige Michael heeft berekend, dat met het huidige geluiden F-35 maar 38% kan vliegen van wat de F-16 in 2019 heeft gedaan. Een derde squadron zal dan niet in Nederland kunnen oefenen. Meer ervaring met de F35 kan leiden tot verbetering, maar onwaarschijnlijk is dat dit, voor drie squadrons, zal leiden tot inpasbaarheid binnen de geluidsnormen, aldus Geert Verf uit Marsum en Gerard Veldman uit Koarnjum, die dit namens omwonenden van de vliegbasis hebben verzocht.
Daarom wordt de informateur Willink om uitstel verzocht, tot dat er meer zekerheid is over de inpasbaarheid binnen de geluidsnormen.

18-04-21 CAFE/ZALENCENTRUM GROOT TERHORNE

Het leegstaande pand heeft een nieuwe bestemming gekregen. Het pand is verkocht en zal door de nieuwe eigenaar verbouwd worden tot woonbestemming voor de eigenaar zelf.

20-02-21 NOG EVEN?.

Begin maart hebben wij helaas al weer een jaar met allerlei covid-19 beperkingen te maken. En gelet op alle signalen en herstel pogingen zullen wij daar nog wel enkele maanden mee bezig gehouden worden. De 3-dorpen agenda merkt dat ook. Weinig plezier is er aan de beleven om er vrijwel niet mee bezig te zijn. Zodra er weer mogelijkheden komen, zullen bepaalde activiteiten als nog uitgevoerd kunnen worden. De andere gaan vrolijk verder met waar ze gebleven waren. In de loop van dit jaar zal het zondermeer gebeuren. Dus Nog Even!!

28-12-20 V00R 2021 VEEL VOORSPOED, MAAR VOORAL VEEL GEZONDHEID.

Nu de laatste dagen van 2020 bijna achter ons liggen een jaar om snel te vergeten. Door de gebeurtenissen rondom COVID19 zal het echter een jaar blijven, dat in de geschiedenisboeken altijd weer te voorschijn zal komen. Pleatslik Belang hoopt dat COVID19 na de eerste helft van 2021 grotendeels verdwenen zal zijn. Wij willen echter een ieder een voorspoedig, maar vooral een gezond 2021 wensen.

24-8-20 SPORTCOMPLEX IT BOS HEEFT CORONA REGELS.

Voetbal clubs en kaatsverenigingen kunnen voor veel activiteiten weer aan de slag. Voor sportcomplex It Bosk heeft de Beheerscommisie samen met vvBeetgum en OKK een aantal spelregels aangegeven waaraan voldaan moet worden. Zij zullen deze maatregelen langs diverse kanalen meer bekendheid geven. Langs deze weg wil ook het bestuur van Pleatslik Belang een ieder uitdrukkelijk oproepen zich aan die regels te houden. Als bij controles blijkt, dat daarvan afgeweken wordt, dan is de kans groot, dat het sportcomplex op slot gaat. En dat is het laatste wat een ieder niet wil. Dus houdt het sportcomplex It Bosk corona-proof! Wilt u de It Bosk spelregels in haar geheel doorlezen, KLIK DAN HIER.

238-20 MOLEWJUK IS MET VOORWAARDEN OPEN!!!

Het team van de Molewjuk is continu bezig om gebruik te kunnen maken van de verschillende ruimtes. Daarom blijft een Corona Protocol van kracht op basis van de landelijke verplichtingen vanwege de Corona. Het Corona Protocol van de Molewjuk is weer aangepast aan de vernieuwde richtlijnen. Als u gebruikt maakt van de Molewjuk of u bent aanwezig bij een activiteit, dan moet u zich daar aanhouden.
Voor alle richtlijnen, mogelijkheden en ook verplichtingen, KLIK DAN HIER.

3006-20 ACTIVITEITEN VOOR JULI EN VERDER.

Door de vele wijzigingen, die soms vlot achter elkaar aankomen, is het advies met betrekking tot het doorgaan van activiteiten volg de 3 Dorpen Agenda (zie de Link linksboven) en/of de website van de desbetreffende club of vereniging.

20-03-20 CORONA BIBLIOTHEEKSERVICE
Nu ook`Corona hulp` bibliotheekservice vanuit de Molewjuk voor Bitgum, Bitgummole en Ingelum
Vanaf vandaag kunnen inwoners van Bitgum, Bitgummole en Ingelum op afspraak boeken lenen uit de bibliotheek van de Molewjuk. Er staan tussen 1500 en 2000 boeken, allerlei genres.
Het gaat als volgt. Als je boeken wilt lenen kun je bellen met de Molewjuk. Het telefoonnummer van de Molewjuk is 058-2531803. Je wordt, als er niemand aanwezig is, doorgeschakeld naar een lid van de werkgroep. We maken dan een persoonlijke afspraak.
Per persoon heb je dan ca 10 minuten om boeken uit te zoeken, die je wilt lenen. We laten maximaal 2 personen tegelijk toe.
Zoals eerder gemeld, ook voor allerlei hulpvragen kunt u bellen 058-2531803 of een mail sturen naar molewjuk@gmail.com

08-03-20 JAPANSE DUIZEND Knoop
Door gemeente-werkers zijn bij normaal snoeiafval aan einde Moalnerspaed bij Auck Peanstrapaed ook restanten van de plant Japanse duizend knoop aangetroffen. Deze Japanse Duizend Knoop is een zeer moeilijk uit te roeien plant. Als deze bij ander snoeiafval komt, wordt deze mee-gecomposteerd. Deze compost kan vervolgens in uw tuin komen en daar dan min of meer verwoestend zijn werk doen. Restanten van deze plant daarom bij het rest afval. Voor een idee wat deze plant doet, HIER KLIKKEN.

. 26-02-20 ENQUETE TOEKOMST CAFE-ZALENCENTRUM GROOT TERHORNE
Cafe-zalencentrum Groot Terhorne bestaat uit een historisch (geel geschilderd) cafe en een uit de jaren 80 stammend zalencentrum. De eigenaars van het pand, de familie Dykstra, zouden graag een nieuwe invulling van het pand dan wel van het terrein zien. Op 9 december is er een bijeenkomst georganiseerd om te achterhalen hoe dorpsbewoners denken over eventuele huisvesting van arbeidsmigranten. Het dorp was duidelijk tegen het voorstel voor de huisvesting van 36 arbeidsmigranten.
Pleatslik Belang heeft hierom deze enqute samengesteld. Het doel van deze enquete is om erachter te komen hoe, in zo veel mogelijk overeenstemming met het dorp, een nieuwe functie voor het gebouw Groot Terhorne kan worden gevonden. De eigenaren bepalen uiteindelijk wat er met het pand gebeurd. Door hier te klikken kunt u de resultaten van de enqute naar voren halen en evt uitprinten.

26-02-20 PETITIE TER VOORKOMING DAT BUS VERDWIJNT UIT DORP!!!
Naar aanleiding van het programma van eisen, opgesteld door de provincie voor een nieuwe bus-maatschappij voor na 2022, is er een petitie gestart. Deze is gestart om te voorkomen dat de huidige buslijn lijn 71 niet meer door de dorpen gaat maar erom heen. De petitie is erg belangrijk en kan ook uw steun goed gebruiken. Klik hieronder om de reden te lezen en jouw naam toe te voegen: HIER KLIKKEN.

25-02-20 KOMT BUS NIET MEER DOOR DORP?
Maandagavond 24 februari was er een grote opkomst op de informatieavond in Ingelum over buslijn 71. Deze buslijn die Marsum, Ingelum, Bitgummole, Bitgum, Berltsum en Wier aandoet dreigt met de nieuwe aanbesteding voor het openbaar vervoer te verdwijnen. En daar zitten de inwoners van de dorpen niet op te wachten. In de mogelijk nieuwe situatie KLIK OM VERDER TE LEZEN.

06-02-20ADVIES VERBOUW ZALENCENTRUM GROOT TERHORNE
Op 6 februari heeft het bestuur van Pleatslik Belang Bitgummole de gemeente Waadhoeke officieel op de hoogte gesteld van het advies welk is opgesteld naar aanleiding van de plannen om Groot Terhorne te verbouwen tot huisvesting van arbeidsmigranten. Het advies luidt:

Het bestuur van Pleatslik Belang Bitgummole heeft geconstateerd, dat in het dorp alle lichten richting het verbouwen van Groot Terhorne tot huisvesting voor arbeidsmigranten volgens het op 9 december gepresenteerde plan, op rood staan. Op grond hiervan heeft het bestuur van Pleatslik Belang Bitgummole besloten een onderbouwd negatief advies uit te brengen naar de gemeente Waadhoeke. Ook heeft zij de eigenaren, tevens indieners van het plan, hierover telefonisch ingelicht.

Wilt u meer info KLIK DAN HIER voor de brief met het advies en toelichting.

1112-19TOEKOMST ZALENCENTRUM GROOT TERHORNE
Op 9 december hebben de eigenaren van het zalencentrum in de Molewjuk een toelichting gegeven over de toekomst ervan. Naast uiteraard de eigenaren zullen ook aanwezig zijn de gemeente coordinator inzake arbeidsmigranten en de directeur van het uitzendbureau VZM. Volgens de gemeentelijke regels dient Pleatslik Belang na aanvraag van de eigenaren een advies te geven over de acceptatie in het dorp.

10-10-19 ZENDMAST VOOR MOBIEL DATA VERKEER
Update: Waadhoeke heeft een goedkeuring gegeven op onderstaande aanvraag. De mast kan nu komen. KPN heeft in week 41 een aanvraag ingediend bij gemeente Waadhoeke voor het plaatsen van een zendmast voor mobiel data verkeer. Het betreft de aanvraag voor het plaatsen van een 39,9 meter hoge vakwerk mast. Deze zal geplaatst dienen te worden aan het eind van de Menamerdyk bij de bocht bij de Westergoawei (achter het bushokje). Gelet op de procedures en de voorbereiding zal in gebruik name vermoedelijk 2e kwartaal 2020 zijn.Enkele jaren geleden heeft KPN al een goedkeuring gehad voor het plaatsen van een 25 meter mast op dezelfde plaats. Toen wilden andere providers meeliften en was de mast daarom te laag. Daarop is de vergunning ingetrokken en werd het stil. Nu dus een nieuwe aanvraag met naar wij hopen meer succes. Want mobiel ontvangst in onze regio is zeer slecht.

11-08-19 AANMELDEN GLASVEZEL AANLEG.
Glasvezel buitenaf gaat glasvezel aanleggen in het buitengebied ten zuiden van de A31. DFMopGlas gaan dit, naar hun zeggen, niet doen ten noorden van de A31. Er zijn vanuit de dorpskernen onvoldoende aanmeldingen gekomen. Wie weet gaat het ooit nog gebeuren.

26-03-19GELUIDSMETING VLIEGTUIGEN Eind maart is de website geluidsmeting van start gegaan. Via die website (www.defensie.nl/geluidsmeetnet) heeft een ieder inzage in de geluidssterkte van overkomende vliegtuigen. Hierdoor is het mogelijk om met een kleine vertraging op het scherm te zien welk vliegtuig op welk moment voor ieders gevoel te veel lawaai maakt. Met behulp van die gegevens kan (als men die behoefte heeft), een opmerking of een klacht indienen bij defensie langs de normale klachtlijnen.
Ook in Bitgummole is eind maart een meetpunt geplaatst. De resultaten c.q. waarnemingen zijn niet alleen een instrument voor bewoners van onze dorpen, maar tevens concreet lesmateriaal voor de vliegers van de F-16 en straks van de F-35 (JSF). Oproep van onze kant, maak er geen wedstrijd van wie de meeste klachten indient, maar benader de gegevens objectief en zinvol.

26-03-19 STATE GROOT TERHORNE EN HAAR TUIN Op vrijdag 22 maart heeft Pleatslik Belang haar jaarvergadering gehouden. Naast de officile agendapunten is een zeer interessante inleiding gehouden over de vroegere state Groot Terhorne en de bijbehorende tuinen. Dit alles mede in het kader en de vraag van wat zou er, geheel of gedeeltelijk, met het gebied achter de sportvelden gedaan kunnen worden. Na de inleiding ontstonden er al diverse ideeen. Klik hier voor een foto van de toenmalige tuin Om de state in kleur nog eens te zien, geschilderd door Klaes Koopmans, klik dan hier.

21-01-19 BUSVERVOER NA 2022 DOOR BITGUMMOLE? Hoe met de bus van A naar B in NoordWest Friesland in 2022? Partoer Architect onderzoekt in opdracht van provincie welke behoeftes bewoners hebben om de bus duurzaam en betaalbaar te houden na 2022. In 2018 heeft de provincie al eens een ballonnetje op gelaten om de bus (lijn 71) niet meer door de dorpen te laten gaan, maar alleen over de Westergoawei te laten rijden. De dorpen Marsum, Ingelum, Bitgummole, Bitgum en mogelijk Berlikum worden in dat geval dan niet meer rechtstreeks aangedaan. In NoordOost Friesland wordt al iets dergelijks toegepast. Op Donderdag 31 januari is er een bijeenkomst gehouden in Nij Franjum in Marsum. De avond is geindigd met een duidelijke constatering dat lijn 71 als een hoofdroute mag gelden en absoluut door de dorpen moet blijven rijden. Daarnaast zijn nog opties besproken om vanuit de oostkant van Waadhoeke met openbaar vervoer in Franeker te kunnen komen.

14-09-18 DORPSCHOUW Op 13 september hebben vertegenwoordigers van gemeente, woningstichting en Pleatslik Belang een dorpschouw gehouden. Alle straten zijn de review gepasseerd. Daar waar nodig werden aandachtspunten besproken. Bijzonderheden zijn genoteerd en worden verder bekeken, besproken en/of uitgewerkt.

14-06 WHATS-APP PREVENTIE De gemeente Waadhoeke biedt wijken en dorpen de mogelijkheid voor het plaatsen van WhatsApp-preventie bordjes. Deze worden betaald en geplaatst door de gemeente. Hiervoor gelden uiteraard een aantal regels waar aan voldaan moet worden. Dat zijn met name, als u daar opklikt, de SPELREGELS . In een PRESENTATIE kunt u meer uitleg krijgen. Voldoet u niet aan de spelregels, dan hoeft u niets aan te vragen, want deze wordt afgewezen.

23-04 AANGEGEVEN SNELHEDEN AANHOUDEN Het bestuur van Pleatslik Belang vraagt een ieder de in en rondom Bitgummole aangegeven snelheden aan te houden. Een ieder, jong en oud, wil niet het slachtoffer worden van een snelrijder. En u wilt toch niet de veroorzaker zijn en met een schuld gevoel blijven rondlopen?

2101-18 BED EN BREAKFAST Sinds eind vorige jaar heeft de B&B-boerderij aan Dyksterhuzen nieuwe eigenaren. Jessica Verbeek en Robert Geutjes hebben de boerderij aan Dyksterhuzen op nr 11 verbouwd en zetten de reeds aanwezige B&B-bestemming voort. Zoekt u voor vrienden, familie of kennissen voor 1 of meerdere nachten een slaapplaats zie op www.bbdyksterhuzen.nl voor details.

25-10-17 SNELHEID DYKSTERHUZENEind september is op Dyksterhuzen de snelheid en aantallen gemeten met een Smiley. Enkele belangrijke getallen om te weten:
- De hoogst gemeten snelheid was 126 km. Per dag varieert het van 105-126 km. (Langestraat was 90-120 km en Van Aismawei 75-87 km)
- De gemiddelde snelheid van de gemotoriseerde voertuigen is ca 60 km.
- 85% (=V85-waarde) blijft beneden de 75 km.
- Tevens lijkt het aantal verkeersbewegingen toe te nemen. Oorzaak: Files bij rotonde Marsum?
Ook voor Dyksterhuzen is de conclusie: De geldende snelheid moet moet gehandhaafd worden.

11-10 SNELHEID VAN AISMAWEIEind juli is halverwege Terhornestrjitte en De Hammeringen o.a de snelheid gemeten met een Smiley. Enkele belangrijke getallen om te weten:
- ca 25 % van de gemeten voertuigen is niet gemotoriseerd (met name fietsen)
- De gemiddelde snelheid van de gemotoriseerde voertuigen is ca 46 km.
- 85% (=V85-waarde) blijft beneden de 50 km.
- De max. snelheid was 87 km. Door de week heen schommelt de max. snelheid tussen 75 en 87 km. (Langestraat was 90-120 km)
Al met al wordt er op de Van Aismawei iets rustiger gereden dan halverwege de Langestraat. Ook voor de Van Aismawei is overigens de conclusie: De snelheid moet iets omlaag.

14-09 SNELHEID LANGESTRAAT Eind mei zijn de snelheid en het aantal van passerende voertuigen gemeten. In deze straat geldt een max van 30 km. Als het meest opvallende kwam naar voren, dat de gemotoriseerde voertuigen gemiddeld ca. 50 km/per uur rijden, dat de hoogste snelheid op een dag 120 km en op de andere dagen tussen de 90 en 110 km lag. Gelet op het type verkeer, dat van deze straat gebruik moet maken, kunnen geen hindernissen opgeworpen worden.

10-04 NIEUWE GLIJBAAN GEPLAATST Afgelopen week is de nieuwe glijbaan geplaatst. Tevens is de bult weer op hoogte gebracht. Nieuw graszaad is ingezaaid. Dus tijdelijk is het rond de glijbaan een beetje modderig. De oude glijbaan was afgekeurd en vandaar een nieuwe. Want een speeltuin zonder glijbaan is geen speeltuin. De vernieuwing is mogelijk gemaakt door J.H. van Aismastichting, gemeente Menameradiel, Wonen NWF en Albert Albert Postma met zijn speciale sponsor-uitzending. Alle sponsoren hartelijk dank.

28-03-17 VRIENDEN OP FACEBOOK Op Facebook heeft Pleatslik Belang op dit moment 180 vrienden. Hiervan is een deel ook echt lid van Pleatslik Belang. Door vriend te zijn, heeft men aangegeven toch wel op de hoogte te willen blijven van hetgeen Pleatslik Belang voor Bitgummole doet en betekent. Maar helaas van lucht kan niet veel gedaan worden. Daarom zou Pleatslik Belang het op prijs stellen dat vrienden, die nog niet lid zijn dit alsnog willen worden. Even een mailtje via de contactpagina van de website met naam, adres en telefoonnummer is in eerste instantie voldoende. Kosten zijn slechts 7,00 per jaar. Dat heeft u voor een vriendschap toch wel over.

18-12-16 PLEATSLIK BELANG OP FACEBOOK Sinds 12 december vindt u PLEATSLIK BELANG BITGUMMOLE ook op facebook. De info zal primair zeer kort zijn. Vaak met vermelding "Zie verder website". Meldt u aan als "vriend". Bepaalde informatie zal soms alleen aan vrienden worden verstuurd. Meldt u zich daarom als inwoner van Bitgummole aan als vriend. Reacties zijn natuurlijk altijd welkom, zowel via de website als via facebook.14-12 PARKEERPLAN SCHOOL Op 13 december heeft gemeente een toelichting gegeven op het opgestelde parkeer- en rijplan voor de nieuwe school. Uitgenodigd waren de omwonenden, die direct met het rijgedrag en het parkeren te maken hebben, alsmede de drie Belangen.
Hiernaast ziet u een klein formaat plaatje. Let vooral op de rijrichtingen en de "tT en der t "plaatsen. KLIK HIER om een groter printbaar pdf-formaat te krijgen.
Het plan ligt vanaf 16 januari 2017 ter inzage op het gemeentekantoor. Bij zwaarwegende bezwaren, kunt u dit kenbaar maken bij de gemeente.


02-11/21-11 HERBESTEMMING MARTENASKOALLE Het duurt nog wel een jaar, maar toch dient er nu al nagedacht te worden over het gegeven dat de Martenaskoalle leeg komt te staan. Pleatslik Belang wil graag inventariseren welke ideen er bestaan bij onze inwoners of potentiele gebruikers. Een veel gehoord idee is: Een mooie plaats voor de huisarts. Alleen daarmee zou, indien de huisarts daar inderdaad zou komen, het gebouw nog niet gevuld zijn. Daarom heeft u een idee, stuur het op via de contactpagina van onze website. Bij een idee hoeft niet beslist vastgehouden te worden aan de huidige indeling.

29-06 AANVRAAG ADRES VAN AISMASTICHTING Gemotiveerde aanvragen voor een bijdrage van de Stichting dienen, als bijlage, per mail ingediend te worden bij : doekedejong61@gmail.com (Dit i.v.m.drukke werkzaamheden van de secretaris.)

BIJZONDERHEDEN VAN VLIEGBASIS:
- In november 2010 heeft de SAR-reddingshelicopter zijn 200e vlucht dit jaar gemaakt.
- Inzet SAR helicopter voor scheepsramp op Noordzee. Details en foto's
- Een ieder kan een gratis abonnement krijgen op de magazins "Defensiekrant" en "Vliegende Hollander". Ga voor info naar www.defensie.nl/abonneren


Dokumenten op deze site zijn met te raadplegen.
Download Acrobat Reader en installeer het eerst op uw computer.