bitgummole

WELKOM OP DE WEBSITE VAN "PLEATSLIK BELANG BITGUMMOLE"


Op deze site geeft Pleatslik Belang Bitgummole u informatie over wat er in en rondom het dorp gebeurd.
Indien u ergens op wilt reageren, klik hier voor de "Contactpagina".

Wilt u lid worden? Klik hier voor het aanmeld formulier. Na uitprinten en invullen kunt u het in de bus doen bij of opsturen naar één van de bestuursleden.


Site bijgewerkt: 01-06-2024 dorpenagenda,


01-06-2024 BUS-VERVOER IN FRIESLAND NAAR QBUZZ

Het bestuur van provincie Friesland heeft definitief besloten, dat het busvervoer vanaf half december 2024 uitgevoerd zal worden door QBUZZ. Hierdoor zal het openbaar busvervoer na vele jaren niet meer gedaan worden door Arriva. Het hoe en waar zal de komende maanden nader uitgelegd gaan worden door Provincie en QBUZZ.

25-02-2024 JAARVERGADERING PLEATSLIK BELANG BITGUMMOLE!

Op 15 maart 2024 heeft Pleatslik Belang Bitgummole haar jaarlijkse jaarvergadering gehouden. Naast de gebruikelijke agendapunten zijn de aanwezige bewoners bijgepraat over de mogelijkheid om geld te besparen door op aangepaste wijze met energie om te gaan. Voor aanvang, in de pauze en na afloop zijn nog meer suggesties gegeven door de energiecoaches van Waadhoeke. Wilt u de presentatie nogmaals zien, KLIK DAN HIER.

02-02-2024 BUS WEER DOOR HET DORP

Door een aanvullend budget kan Arriva vanaf 31 maart tot eind december 2024 weer door de drie dorpen rijden gedurende alle dagen van de week tot ca 24:00 uur. Wat er gaat gebeuren eind 2024 is afhankelijk van de winnaar van de concessie 2025-2035. Zie ook Doarp en Sport van februari.

27-11-2023 BOOMPLANTDAG LANDGOED

Gehinderd door het natte weer zijn allerlei bezigheden waaronder het planten van bomen en struiken geplaatst. Ook het in de grond stoppen van allerlei bollen heeft vertraging opgeleverd. Maar voor een deel zijn er alsnog veel bollen in de grond gestopt. Kijk voor meer nieuws de website van het landgoed.

03-09-2023 (ASPIRANT)BESTUURSLEDEN GEZOCHT

Pleatslik Belang Bitgummole zoekt bestuursleden. Dit voor minimaal 4 jaar statutair. In overleg kan hier vanaf geweken worden. Voor info: Voorzitter Doeke de Jong 06-11341233.

18-04-2023 DORPENVISIE 2030 IN BEELDFORMAAT

Tijdens de jaarvergadering op 24 maart kwamen niet alleen de gebruikelijke stukken aan de orde maar ook de dorpenvisie 2030.
Wilt u het jaarverslag 2022 nog eens doorlezen, KLIK DAN HIER.
Ook de notulen van vorig jaar kunt u inzien, KLIK DAN HIER.
Voor het beeldformaat van de dorpsvisie, KLIK DAN HIER.

21-01-2023 ZIENSWIJZE BUS CONCESSIE 2024-2034

Pleatslik Belang heeft mede namens de dorpsbelangen van Bitgum, Ingelum en Marsum een zienswijze ingediend bij gedeputeerde staten van Friesland. Dit vanwege het opstellen door provincie van een programma van eisen waaraan potentiële bus-vervoerders moeten voldoen als zij inschrijven voor de periode 2024-2034. Kern van onze zienswijze is, dat er een bus door de dorpen blijft rijden, ook ‘s avonds en in het weekend. Al dan niet in aangepaste vorm.

29-12-22 NIEUWJAAR 2023

Het bestuur van Pleatslik Belang Bitgummole wenst iedereen een prettig, maar vooral een veilig jaareinde van 2022.
Aansluitend wensen wij iedereen een voorspoedig, maar vooral een gezond 2023 .

14-12-22 KERSTBOOM VERSIEREN

Ook dit jaar is de kerstboom op het Van Aismapleintje weer versierd door de hoogste klassen van de Brede Skoalle Bitgummole. Tot begin januari kunt u nog genieten van de verlichte en versierde boom.

15-12-22 HUISARTS IS VERHUIST

Vanaf maandag 28 november is de praktijk aan de Menamerdyk 8 gevestigd. Op zaterdag 17 december is dit gevierd met een open huis. Daar is door veel belangstellenden gebruik van gemaakt.

14-11-22 BOUW MAST VOOR MOBIEL ONTVANGST

In week 45 zijn de voorbereidingen begonnen voor het installeren van een mast voor mobiele ontvangst. Het is al weer jaren geleden dat er voor het eerst is gesproken voor een dergelijke mast. In eerste instantie is door KPN een bouwaanvraag ingediend voor een mast van ca 25 meter hoog. De collega providers wilden daarop meeliften. Alleen was de mast daarvoor te laag. Ondanks onderling overleg werd het daarna stil. Afgelopen week werden wij verrast door de werkzaamheden. Geen informatie vooraf, desondanks verheugd, dat het nu toch gaat gebeuren.

04-07-22 PRESENTATIE CONCEPT DORPSVISIE BITGUM & BITGUMMOLE 2030!

Op 1 juli 2022 heeft de werkgroep de opgestelde concept Dorpsvisie Bitgum&Bitgummole 2030 gepresenteerd. Gezamenlijk door het gegeven, dat bij de individuele voorbereiding naar voren kwam, dat zeer veel punten bij zowel Bitgummole als bij Bitgum naar voren kwamen. De werkgroep heeft aangegeven samen met de bewoners proberen te komen tot een prioriteiten-lijst. In het najaar/voorjaar zal het verder van start gaan c.q. ingevuld worden.

26-03-22 JAARVERGADERING PLEATSLIK BELANG BITGUMMOLE!

Op 25 maart 2022 heeft Pleatslik Belang Bitgummole de aanwezige bewoners en gasten weer bijgepraat over wat er gespeeld heeft en wat er nu allemaal speelt. Over diverse onderwerpen werden vragen gesteld. Helaas hadden maar weinig inwoners de behoefte gevoeld om ook aanwezig te zijn. Maar gelukkig is er volgend jaar een nieuwe kans.

31-01-22 LANGESTRAAT WEER GROENER

Zoals u reeds heeft kunnen waarnemen zijn langs de Langestraat (buiten de bebouwde kom) ca 100 bomen geplant. Dit vanwege de verplichte herplant ontstaan na de grote snoei/kap campagne van 2 jaar geleden. Het zullen met name iepen zijn, maar ook o.a. esdoorn en eik. Nu maar afwachten of deze aanslaan.

31-01-22 BUSLIJN 71 WORDT GESTREKT!!!

De provincie heeft haar plan om lijn 71 te strekken verschoven naar eind 2022. Reden is, dat de infra-structuur (zoals bushokjes, tunnels, toegangswegen, verlichting enz nog lang niet geregeld is.
Wel zult u de komende tijd een lijnbus langs zien komen met het lijnnummer 74. Dat heeft te maken met aanpassingen na Minnertsga. Vele veranderingen op andere lijnen zijn al ingevoerd in januari 2022. Gesprekken met de provincie en gemeente worden de komende tijd nog gevoerd.
Meer details vind u op www.fryslan.frl/transitieplan .

26-01-22 COVID AANWEZIGHEID.

Het omikron virus is nog lang niet verdwenen. Gelukkig lijkt deze mutant minder ziekmakend dan de vorige variant. De druk op de I.C.-bedden is momenteel beduidend lager dan het geweest is. Hierdoor heeft de politiek besloten om meer vrijheden toe te staan. Laten wij daar met ons allen gebruik van maken. Maar verpest het nu niet weer en blijf de basisregels en aanvullende maatregelen hanteren. Dus mondneusmasker, afstand houden en handhygiëne enz.

29-10-21 WONINGBOUW FUORMANDERIJ FASE 2
Wat voor woningen te realiseren op perceel liggend tussen Fuormanderij, Ingelumerdyk en Van Aismawei???

Delfsma Bouw BV uit Balk, onderdeel van de Betsema groep,die het perceel van de familie vd Schaaf heeft gekocht, is zich aan het orienteren wat voor type/typen woning zij op voornoemd perceel moet gaan bouwen.
Gemeente staat niet onwelwillend tegenover nieuwbouw op die locatie mits passend in hun woonvisie.

De vraag van de bouwers is: Aan wat voor soort woning heeft het dorp behoefte? Het kunnen meerdere typen zijn. Pleatslik Belang is gevraagd mee te denken. Daarom nogmaals bij deze een oproep aan belangstellenden/dorpsgenoten met een concrete huisvestigswens om hun voorkeur kenbaar te maken.
Uw reactie graag naar het bekende mailadres van Pleatslik Belang : bitgummole@gmail.com

21-04-21 BUSLIJN 71 NIET STREKKEN!!!

De Belangen van Marssum, Engelum, Bitgum en Bitgummole hebben een gezamenlijke brief gestuurd naar Gedeputeerde Staten van provincie Fryslân waarin staat aangegeven, dat het strekken van lijn 71 absoluut niet uitgevoerd moet worden. Dit naar aanleiding van het verschijnen van een transitieplan. Hierin wordt de mogelijkheid van strekken aangegeven. Ook vorig jaar is dit aan de orde geweest in kader van een nieuwe vervoers-concessie. Ook daarop zijn enkele bezwaarschriften ingediend. Gesprek met provincie is geweest, standpunten op 25 juni met provincie uitgewisseld en besproken. Verdere actie afwachten.

18-04-21 CAFE/ZALENCENTRUM GROOT TERHORNE

Het leegstaande pand heeft een nieuwe bestemming gekregen. Het pand is verkocht en zal door de nieuwe eigenaar verbouwd worden tot woonbestemming voor de eigenaar zelf.

28-12-20 V00R 2021 VEEL VOORSPOED, MAAR VOORAL VEEL GEZONDHEID.

Nu de laatste dagen van 2020 bijna achter ons liggen een jaar om snel te vergeten. Door de gebeurtenissen rondom COVID19 zal het echter een jaar blijven, dat in de geschiedenisboeken altijd weer te voorschijn zal komen. Pleatslik Belang hoopt dat COVID19 na de eerste helft van 2021 grotendeels verdwenen zal zijn. Wij willen echter een ieder een voorspoedig, maar vooral een gezond 2021 wensen.

30-06-20 ACTIVITEITEN VOOR JULI EN VERDER.

Door de vele wijzigingen, die soms vlot achter elkaar aankomen, is het advies met betrekking tot het doorgaan van activiteiten volg de 3 Dorpen Agenda (zie de Link linksboven) en/of de website van de desbetreffende club of vereniging.

26-02-20 PETITIE TER VOORKOMING DAT BUS VERDWIJNT UIT DORP!!!
Naar aanleiding van het programma van eisen, opgesteld door de provincie voor een nieuwe bus-maatschappij voor na 2022, is er een petitie gestart. Deze is gestart om te voorkomen dat de huidige buslijn lijn 71 niet meer door de dorpen gaat maar erom heen. De petitie is erg belangrijk en kan ook uw steun goed gebruiken. Klik hieronder om de reden te lezen en jouw naam toe te voegen: HIER KLIKKEN.

25-02-20 KOMT BUS NIET MEER DOOR DORP?
Maandagavond 24 februari was er een grote opkomst op de informatieavond in Ingelum over buslijn 71. Deze buslijn die Marsum, Ingelum, Bitgummole, Bitgum, Berltsum en Wier aandoet dreigt met de nieuwe aanbesteding voor het openbaar vervoer te verdwijnen. En daar zitten de inwoners van de dorpen niet op te wachten. In de mogelijk nieuwe situatie KLIK OM VERDER TE LEZEN.

06-02-20ADVIES VERBOUW ZALENCENTRUM GROOT TERHORNE
Op 6 februari heeft het bestuur van Pleatslik Belang Bitgummole de gemeente Waadhoeke officieel op de hoogte gesteld van het advies welk is opgesteld naar aanleiding van de plannen om Groot Terhorne te verbouwen tot huisvesting van arbeidsmigranten. Het advies luidt:

Het bestuur van Pleatslik Belang Bitgummole heeft geconstateerd, dat in het dorp alle lichten richting het verbouwen van Groot Terhorne tot huisvesting voor arbeidsmigranten volgens het op 9 december gepresenteerde plan, op rood staan. Op grond hiervan heeft het bestuur van Pleatslik Belang Bitgummole besloten een onderbouwd negatief advies uit te brengen naar de gemeente Waadhoeke. Ook heeft zij de eigenaren, tevens indieners van het plan, hierover telefonisch ingelicht.

Wilt u meer info KLIK DAN HIER voor de brief met het advies en toelichting.

11-12-19 TOEKOMST ZALENCENTRUM GROOT TERHORNE
Op 9 december hebben de eigenaren van het zalencentrum in de Molewjuk een toelichting gegeven over de toekomst ervan. Naast uiteraard de eigenaren zullen ook aanwezig zijn de gemeente coordinator inzake arbeidsmigranten en de directeur van het uitzendbureau VZM. Volgens de gemeentelijke regels dient Pleatslik Belang na aanvraag van de eigenaren een advies te geven over de acceptatie in het dorp.

10-10-19 ZENDMAST VOOR MOBIEL DATA VERKEER
Update: Waadhoeke heeft een goedkeuring gegeven op onderstaande aanvraag. De mast kan nu komen. KPN heeft in week 41 een aanvraag ingediend bij gemeente Waadhoeke voor het plaatsen van een zendmast voor mobiel data verkeer. Het betreft de aanvraag voor het plaatsen van een 39,9 meter hoge vakwerk mast. Deze zal geplaatst dienen te worden aan het eind van de Menamerdyk bij de bocht bij de Westergoawei (achter het bushokje). Gelet op de procedures en de voorbereiding zal in gebruik name vermoedelijk 2e kwartaal 2020 zijn. Enkele jaren geleden heeft KPN al een goedkeuring gehad voor het plaatsen van een 25 meter mast op dezelfde plaats. Toen wilden andere providers meeliften en was de mast daarom te laag. Daarop is de vergunning ingetrokken en werd het stil. Nu dus een nieuwe aanvraag met naar wij hopen meer succes. Want mobiel ontvangst in onze regio is zeer slecht.

26-03-19GELUIDSMETING VLIEGTUIGEN Eind maart is de website geluidsmeting van start gegaan. Via die website (www.defensie.nl/geluidsmeetnet) heeft een ieder inzage in de geluidssterkte van overkomende vliegtuigen. Hierdoor is het mogelijk om met een kleine vertraging op het scherm te zien welk vliegtuig op welk moment voor ieders gevoel te veel lawaai maakt. Met behulp van die gegevens kan (als men die behoefte heeft), een opmerking of een klacht indienen bij defensie langs de normale klachtlijnen.
Ook in Bitgummole is eind maart een meetpunt geplaatst. De resultaten c.q. waarnemingen zijn niet alleen een instrument voor bewoners van onze dorpen, maar tevens concreet lesmateriaal voor de vliegers van de F-16 en straks van de F-35 (JSF). Oproep van onze kant, maak er geen wedstrijd van wie de meeste klachten indient, maar benader de gegevens objectief en zinvol.

26-03-19 STATE GROOT TERHORNE EN HAAR TUIN Op vrijdag 22 maart heeft Pleatslik Belang haar jaarvergadering gehouden. Naast de offici‘le agendapunten is een zeer interessante inleiding gehouden over de vroegere state Groot Terhorne en de bijbehorende tuinen. Dit alles mede in het kader en de vraag van wat zou er, geheel of gedeeltelijk, met het gebied achter de sportvelden gedaan kunnen worden. Na de inleiding ontstonden er al diverse ideeen. Klik hier voor een foto van de toenmalige tuin Om de state in kleur nog eens te zien, geschilderd door Klaes Koopmans, klik dan hier.

21-01-19 BUSVERVOER NA 2022 DOOR BITGUMMOLE? Hoe met de bus van A naar B in NoordWest Friesland in 2022? Partoer Architect onderzoekt in opdracht van provincie welke behoeftes bewoners hebben om de bus duurzaam en betaalbaar te houden na 2022. In 2018 heeft de provincie al eens een ballonnetje op gelaten om de bus (lijn 71) niet meer door de dorpen te laten gaan, maar alleen over de Westergoawei te laten rijden. De dorpen Marsum, Ingelum, Bitgummole, Bitgum en mogelijk Berlikum worden in dat geval dan niet meer rechtstreeks aangedaan. In NoordOost Friesland wordt al iets dergelijks toegepast. Op Donderdag 31 januari is er een bijeenkomst gehouden in Nij Franjum in Marsum. De avond is ge‘indigd met een duidelijke constatering dat lijn 71 als een hoofdroute mag gelden en absoluut door de dorpen moet blijven rijden. Daarnaast zijn nog opties besproken om vanuit de oostkant van Waadhoeke met openbaar vervoer in Franeker te kunnen komen.

14-09-18 DORPSCHOUW Op 13 september hebben vertegenwoordigers van gemeente, woningstichting en Pleatslik Belang een dorpschouw gehouden. Alle straten zijn de review gepasseerd. Daar waar nodig werden aandachtspunten besproken. Bijzonderheden zijn genoteerd en worden verder bekeken, besproken en/of uitgewerkt.

23-04-17 AANGEGEVEN SNELHEDEN AANHOUDEN Het bestuur van Pleatslik Belang vraagt een ieder de in en rondom Bitgummole aangegeven snelheden aan te houden. Een ieder, jong en oud, wil niet het slachtoffer worden van een snelrijder. En u wilt toch niet de veroorzaker zijn en met een schuld gevoel blijven rondlopen?

25-10-17 SNELHEID DYKSTERHUZENEind september is op Dyksterhuzen de snelheid en aantallen gemeten met een Smiley. Enkele belangrijke getallen om te weten:
- De hoogst gemeten snelheid was 126 km. Per dag varieert het van 105-126 km. (Langestraat was 90-120 km en Van Aismawei 75-87 km)
- De gemiddelde snelheid van de gemotoriseerde voertuigen is ca 60 km.
- 85% (=V85-waarde) blijft beneden de 75 km.
- Tevens lijkt het aantal verkeersbewegingen toe te nemen. Oorzaak: Files bij rotonde Marsum?
Ook voor Dyksterhuzen is de conclusie: De geldende snelheid moet moet gehandhaafd worden.

11-10 SNELHEID VAN AISMAWEIEind juli is halverwege Terhornestrjitte en De Hammeringen o.a de snelheid gemeten met een Smiley. Enkele belangrijke getallen om te weten:
- ca 25 % van de gemeten voertuigen is niet gemotoriseerd (met name fietsen)
- De gemiddelde snelheid van de gemotoriseerde voertuigen is ca 46 km.
- 85% (=V85-waarde) blijft beneden de 50 km.
- De max. snelheid was 87 km. Door de week heen schommelt de max. snelheid tussen 75 en 87 km. (Langestraat was 90-120 km)
Al met al wordt er op de Van Aismawei iets rustiger gereden dan halverwege de Langestraat. Ook voor de Van Aismawei is overigens de conclusie: De snelheid moet iets omlaag.

14-09 SNELHEID LANGESTRAAT Eind mei zijn de snelheid en het aantal van passerende voertuigen gemeten. In deze straat geldt een max van 30 km. Als het meest opvallende kwam naar voren, dat de gemotoriseerde voertuigen gemiddeld ca. 50 km/per uur rijden, dat de hoogste snelheid op een dag 120 km en op de andere dagen tussen de 90 en 110 km lag. Gelet op het type verkeer, dat van deze straat gebruik moet maken, kunnen geen hindernissen opgeworpen worden.

28-03-17 VRIENDEN OP FACEBOOK Op Facebook heeft Pleatslik Belang op dit moment 180 vrienden. Hiervan is een deel ook echt lid van Pleatslik Belang. Door vriend te zijn, heeft men aangegeven toch wel op de hoogte te willen blijven van hetgeen Pleatslik Belang voor Bitgummole doet en betekent. Maar helaas van lucht kan niet veel gedaan worden. Daarom zou Pleatslik Belang het op prijs stellen dat vrienden, die nog niet lid zijn dit alsnog willen worden. Even een mailtje via de contactpagina van de website met naam, adres en telefoonnummer is in eerste instantie voldoende. Kosten zijn slechts €7,00 per jaar. Dat heeft u voor een vriendschap toch wel over.

18-12-16 PLEATSLIK BELANG OP FACEBOOK Sinds 12 december vindt u PLEATSLIK BELANG BITGUMMOLE ook op facebook. De info zal primair zeer kort zijn. Vaak met vermelding "Zie verder website". Meldt u aan als "vriend". Bepaalde informatie zal soms alleen aan vrienden worden verstuurd. Meldt u zich daarom als inwoner van Bitgummole aan als vriend. Reacties zijn natuurlijk altijd welkom, zowel via de website als via facebook.02-11/21-11-16 HERBESTEMMING MARTENASKOALLE Het duurt nog wel een jaar, maar toch dient er nu al nagedacht te worden over het gegeven dat de Martenaskoalle leeg komt te staan. Pleatslik Belang wil graag inventariseren welke ideeën er bestaan bij onze inwoners of potentiele gebruikers. Een veel gehoord idee is: Een mooie plaats voor de huisarts. Alleen daarmee zou, indien de huisarts daar inderdaad zou komen, het gebouw nog niet gevuld zijn. Daarom heeft u een idee, stuur het op via de contactpagina van onze website. Bij een idee hoeft niet beslist vastgehouden te worden aan de huidige indeling.Dokumenten op deze site zijn met te raadplegen.
Download Acrobat Reader en installeer het eerst op uw computer.