bitgummole

WELKOM OP DE WEBSITE VAN "PLEATSLIK BELANG BITGUMMOLE"


Op deze site geeft Pleatslik Belang Bitgummole u informatie over wat er in en rondom het dorp gebeurd.
Indien u ergens op wilt reageren, klik hier voor de "Contactpagina".

Wilt u lid worden? Klik hier voor het aanmeld formulier. Na uitprinten en invullen kunt u het in de bus doen bij of opsturen naar één van de bestuursleden.


Site bijgewerkt: 25 november 2019 o.a. 3-dorpenagenda, Groot Terhorne


25-11-19TOEKOMST ZALENCENTRUM GROOT TERHORNE
Op 9 december geven de eigenaren van het zalencentrum in de Molewjuk om 19.30 uur een toelichting over de toekomst ervan. Naast uiteraard de eigenaren zullen ook aanwezig zijn de gemeente cošrdinator inzake arbeidsmigranten en de directeur van het uitzendbureau VZM. Volgens de gemeentelijke regels dient Pleatslik Belang na aanvraag van de eigenaren een advies te geven over de acceptatie in het dorp. Bewoners hebben allen een uitnodiging gekregen en het bestuur hoopt op een grote opkomst. Dit om een duidelijk beeld te krijgen hoe over de toekomstige bestemming gedacht wordt.

23-11-19 SLOOP EN HUIZENBOUW TERHORNESTRJITTE
Door de woningstichting Wonen NWF is een aanvraag ingediend voor de sloop en herbouw van een tiental woningen aan de Terhornestrjitte. Het betreft de herbouw van 3 tal twee-onder-éénkap "kleine"gezinswoningen en een viertal levensloopwoningen. Het wachten is nog op de definitieve verlening. "Stikstof"problemen worden niet verwacht.

10-10-19 ZENDMAST VOOR MOBIEL DATA VERKEER
KPN heeft in week 41 een aanvraag ingediend bij gemeente Waadhoeke voor het plaatsen van een zendmast voor mobiel data verkeer. Het betreft de aanvraag voor het plaatsen van een 39,9 meter hoge vakwerk mast. Deze zal geplaatst dienen te worden aan het eind van de Menamerdyk bij de bocht bij de Westergoawei (achter het bushokje). Gelet op de procedures en de voorbereiding zal in gebruik name vermoedelijk 2e kwartaal 2020 zijn.Enkele jaren geleden heeft KPN al een goedkeuring gehad voor het plaatsen van een 25 meter mast op dezelfde plaats. Toen wilden andere providers meeliften en was de mast daarom te laag. Daarop is de vergunning ingetrokken en werd het stil. Nu dus een nieuwe aanvraag met naar wij hopen meer succes. Want mobiel ontvangst in onze regio is zeer slecht.

18-09-19 BERICHT VAN HUISARTSENPRAKTIJK BEETGUMERMOLEN
- Griepvaccinatie 2019. De vaccinatie vindt dit jaar plaats op 27 november of 4 december. Beide dagen van 16:00 - 17:30 uur. Bent u beide dagen verhinderd, maak dan even een afspraak met de doktersassistente. Wilt u meer weten over de griepvaccinatie, bijvoorbeeld waarom, KLIK DAN HIER .
Iedereen vanaf 60 jaar komt in aanmerking voor een griepvaccinatie in het kader van het nationaal griepprogramma. Dat wil zeggen dat een ieder die geboren is voor 1 mei 1958 gratis een griepvaccinatie kan krijgen.

11-08-19 AANMELDEN GLASVEZEL AANLEG.
Glasvezel buitenaf gaat glasvezel aanleggen in het buitengebied ten zuiden van de A31. DFMopGlas gaan dit, naar hun zeggen, niet doen ten noorden van de A31. Er zijn vanuit de dorpskernen onvoldoende aanmeldingen gekomen. Wie weet gaat het ooit nog gebeuren.

01-07-19 AANMELDEN GLASVEZEL AANLEG. LAST MINUTE!!!
Velen hebben al een besluit genomen. Sommigen twijfelen nog.
Gelet op onderstaande punten geeft Pleatslik Belang Bitgummole het advies te kiezen voor DFM op Glas en u zich bij DFM dient te melden en daarnaast te kiezen voor één van hun providers.
. Het punt dat DFM op Glas zowel glasvezel wil aanleggen in het buitengebied en in de kernen en Kabelnoord alleen in het buiten gebied.
. Dat Kabelnoord voor het buitengebied officieel 1800,- euro vraagt per aansluiting als meer dan 60% zich aanmeldt. (Voor bepaalde gebieden is het tarief al verlaagd naar 900,- euro).
. Als DFM in buitengebied meer dan 50% aanmeldingen krijgt, dan vraagt DFM op Glas voor de kern per aansluiting 250,-euro als meer dan 35% zich aanmeld. Bij minder dan 35% wel aanleg in de kern, maar dan is elke aansluiting 1600,- euro
. Dat diverse collega dorpsbelangen hun leden hebben aangegeven, alles afwegend, te kiezen voor DFM op Glas.
. Bovenstaande info en alle reklame-folders, brieven, mondelinge toelichtingen bij bijeenkomsten is het bestuur Pleatslik Belang Bitgummole tot bovenstaand advies gekomen.
Aanmelding dient plaats te vinden voor 3 juni. Mocht op 4 juni blijken dat DFM op Glas niet de gewenste 50% buitengebied en/of 35 % kernen dan kunt u voor 6 juni als nog een aanmelding doen bij Glasnoord. Officieel leggen zij geen glasvezel in kernen. Uit info blijkt, dat zij dat mogelijk wel doen tegen 1800,- euro per aansluiting.
Verdere informatie vindt u op de websites van de bovengenoemde organisaties.

26-03-19GELUIDSMETING VLIEGTUIGEN Eind maart is de website ÒgeluidsmetingÓ van start gegaan. Via die website (www.defensie.nl/geluidsmeetnet) heeft een ieder inzage in de geluidssterkte van overkomende vliegtuigen. Hierdoor is het mogelijk om met een kleine vertraging op het scherm te zien welk vliegtuig op welk moment voor ieders gevoel te veel lawaai maakt. Met behulp van die gegevens kan (als men die behoefte heeft), een opmerking of een klacht indienen bij defensie langs de normale klachtlijnen.
Ook in Bitgummole is eind maart een meetpunt geplaatst. De resultaten c.q. waarnemingen zijn niet alleen een instrument voor bewoners van onze dorpen, maar tevens concreet lesmateriaal voor de vliegers van de F-16 en straks van de F-35 (JSF). Oproep van onze kant, maak er geen wedstrijd van wie de meeste klachten indient, maar benader de gegevens objectief en zinvol.

26-03-19 STATE GROOT TERHORNE EN HAAR TUIN Op vrijdag 22 maart heeft Pleatslik Belang haar jaarvergadering gehouden. Naast de offici‘le agendapunten is een zeer interessante inleiding gehouden over de vroegere state Groot Terhorne en de bijbehorende tuinen. Dit alles mede in het kader en de vraag van wat zou er, geheel of gedeeltelijk, met het gebied achter de sportvelden gedaan kunnen worden. Na de inleiding ontstonden er al diverse ideeen. Klik hier voor een foto van de toenmalige tuin Om de state in kleur nog eens te zien, geschilderd door Klaes Koopmans, klik dan hier.

21-01-19 BUSVERVOER NA 2022 DOOR BITGUMMOLE? Hoe met de bus van A naar B in NoordWest Friesland in 2022? Partoer Architect onderzoekt in opdracht van provincie welke behoeftes bewoners hebben om de bus duurzaam en betaalbaar te houden na 2022. In 2018 heeft de provincie al eens een ballonnetje op gelaten om de bus (lijn 71) niet meer door de dorpen te laten gaan, maar alleen over de Westergoawei te laten rijden. De dorpen Marsum, Ingelum, Bitgummole, Bitgum en mogelijk Berlikum worden in dat geval dan niet meer rechtstreeks aangedaan. In NoordOost Friesland wordt al iets dergelijks toegepast. Op Donderdag 31 januari is er een bijeenkomst gehouden in Nij Franjum in Marsum. De avond is ge‘indigd met een duidelijke constatering dat lijn 71 als een hoofdroute mag gelden en absoluut door de dorpen moet blijven rijden. Daarnaast zijn nog opties besproken om vanuit de oostkant van Waadhoeke met openbaar vervoer in Franeker te kunnen komen.

14-09 DORPSCHOUW Op 13 september hebben vertegenwoordigers van gemeente, woningstichting en Pleatslik Belang een dorpschouw gehouden. Alle straten zijn de review gepasseerd. Daar waar nodig werden aandachtspunten besproken. Bijzonderheden zijn genoteerd en worden verder bekeken, besproken en/of uitgewerkt.

14-06 WHATS-APP PREVENTIE De gemeente Waadhoeke biedt wijken en dorpen de mogelijkheid voor het plaatsen van WhatsApp-preventie bordjes. Deze worden betaald en geplaatst door de gemeente. Hiervoor gelden uiteraard een aantal regels waar aan voldaan moet worden. Dat zijn met name, als u daar opklikt, de SPELREGELS . In een PRESENTATIE kunt u meer uitleg krijgen. Voldoet u niet aan de spelregels, dan hoeft u niets aan te vragen, want deze wordt afgewezen.

23-04 AANGEGEVEN SNELHEDEN AANHOUDEN Het bestuur van Pleatslik Belang vraagt een ieder de in en rondom Bitgummole aangegeven snelheden aan te houden. Een ieder, jong en oud, wil niet het slachtoffer worden van een snelrijder. En u wilt toch niet de veroorzaker zijn en met een schuld gevoel blijven rondlopen?

21Ð01 BED EN BREAKFAST Sinds eind vorige jaar heeft de B&B-boerderij aan Dyksterhuzen nieuwe eigenaren. Jessica Verbeek en Robert Geutjes hebben de boerderij aan Dyksterhuzen op nr 11 verbouwd en zetten de reeds aanwezige B&B-bestemming voort. Zoekt u voor vrienden, familie of kennissen voor 1 of meerdere nachten een slaapplaats zie op www.bbdyksterhuzen.nl voor details.

25-10 SNELHEID DYKSTERHUZENEind september is op Dyksterhuzen de snelheid en aantallen gemeten met een Smiley. Enkele belangrijke getallen om te weten:
- De hoogst gemeten snelheid was 126 km. Per dag varieert het van 105-126 km. (Langestraat was 90-120 km en Van Aismawei 75-87 km)
- De gemiddelde snelheid van de gemotoriseerde voertuigen is ca 60 km.
- 85% (=V85-waarde) blijft beneden de 75 km.
- Tevens lijkt het aantal verkeersbewegingen toe te nemen. Oorzaak: Files bij rotonde Marsum?
Ook voor Dyksterhuzen is de conclusie: De geldende snelheid moet moet gehandhaafd worden.

11-10 SNELHEID VAN AISMAWEIEind juli is halverwege Terhornestrjitte en De Hammeringen o.a de snelheid gemeten met een Smiley. Enkele belangrijke getallen om te weten:
- ca 25 % van de gemeten voertuigen is niet gemotoriseerd (met name fietsen)
- De gemiddelde snelheid van de gemotoriseerde voertuigen is ca 46 km.
- 85% (=V85-waarde) blijft beneden de 50 km.
- De max. snelheid was 87 km. Door de week heen schommelt de max. snelheid tussen 75 en 87 km. (Langestraat was 90-120 km)
Al met al wordt er op de Van Aismawei iets rustiger gereden dan halverwege de Langestraat. Ook voor de Van Aismawei is overigens de conclusie: De snelheid moet iets omlaag.

14-09 SNELHEID LANGESTRAAT Eind mei zijn de snelheid en het aantal van passerende voertuigen gemeten. In deze straat geldt een max van 30 km. Als het meest opvallende kwam naar voren, dat de gemotoriseerde voertuigen gemiddeld ca. 50 km/per uur rijden, dat de hoogste snelheid op een dag 120 km en op de andere dagen tussen de 90 en 110 km lag. Gelet op het type verkeer, dat van deze straat gebruik moet maken, kunnen geen hindernissen opgeworpen worden.

10-04 NIEUWE GLIJBAAN GEPLAATST Afgelopen week is de nieuwe glijbaan geplaatst. Tevens is de bult weer op hoogte gebracht. Nieuw graszaad is ingezaaid. Dus tijdelijk is het rond de glijbaan een beetje modderig. De oude glijbaan was afgekeurd en vandaar een nieuwe. Want een speeltuin zonder glijbaan is geen speeltuin. De vernieuwing is mogelijk gemaakt door J.H. van Aismastichting, gemeente Menameradiel, Wonen NWF en Albert Albert Postma met zijn speciale sponsor-uitzending. Alle sponsoren hartelijk dank.

28-03 VRIENDEN OP FACEBOOK Op Facebook heeft Pleatslik Belang op dit moment 180 vrienden. Hiervan is een deel ook echt lid van Pleatslik Belang. Door vriend te zijn, heeft men aangegeven toch wel op de hoogte te willen blijven van hetgeen Pleatslik Belang voor Bitgummole doet en betekent. Maar helaas van lucht kan niet veel gedaan worden. Daarom zou Pleatslik Belang het op prijs stellen dat vrienden, die nog niet lid zijn dit alsnog willen worden. Even een mailtje via de contactpagina van de website met naam, adres en telefoonnummer is in eerste instantie voldoende. Kosten zijn slechts €7,00 per jaar. Dat heeft u voor een vriendschap toch wel over.

18-12 PLEATSLIK BELANG OP FACEBOOK Sinds 12 december vindt u PLEATSLIK BELANG BITGUMMOLE ook op facebook. De info zal primair zeer kort zijn. Vaak met vermelding "Zie verder website". Meldt u aan als "vriend". Bepaalde informatie zal soms alleen aan vrienden worden verstuurd. Meldt u zich daarom als inwoner van Bitgummole aan als vriend. Reacties zijn natuurlijk altijd welkom, zowel via de website als via facebook.14-12 PARKEERPLAN SCHOOL Op 13 december heeft gemeente een toelichting gegeven op het opgestelde parkeer- en rijplan voor de nieuwe school. Uitgenodigd waren de omwonenden, die direct met het rijgedrag en het parkeren te maken hebben, alsmede de drie Belangen.
Hiernaast ziet u een klein formaat plaatje. Let vooral op de rijrichtingen en de "tûT en der ût "plaatsen. KLIK HIER om een groter printbaar pdf-formaat te krijgen.
Het plan ligt vanaf 16 januari 2017 ter inzage op het gemeentekantoor. Bij zwaarwegende bezwaren, kunt u dit kenbaar maken bij de gemeente.


02-11/21-11 HERBESTEMMING MARTENASKOALLE Het duurt nog wel een jaar, maar toch dient er nu al nagedacht te worden over het gegeven dat de Martenaskoalle leeg komt te staan. Pleatslik Belang wil graag inventariseren welke ideeën er bestaan bij onze inwoners of potentiele gebruikers. Een veel gehoord idee is: Een mooie plaats voor de huisarts. Alleen daarmee zou, indien de huisarts daar inderdaad zou komen, het gebouw nog niet gevuld zijn.Daarom heeft u een idee, stuur het op via de contactpagina van onze website. Bij een idee hoeft niet beslist vastgehouden te worden aan de huidige indeling.

29-06 AANVRAAG ADRES VAN AISMASTICHTING Gemotiveerde aanvragen voor een bijdrage van de Stichting dienen, als bijlage, per mail ingediend te worden bij : doekedejong61@gmail.com (Dit i.v.m.drukke werkzaamheden van de secretaris.)

04-06 SCHILDER GEZOCHT Wie helpt Arjen Santhuizen (de speeltuinbaas van Pleatslik Belang) de zomer door. Het huisje in de speeltuin is nodig toe aan een opfrisbeurt. De gele en rode kleur tonen niet meer. Arjen zoekt iemand, die de verfklus graag wil doen. Iets voor vader en zoon/dochter? Hebben die ook het idee dat zij de speeltuin mee helpen te onderhouden. Uiteraard worden de kosten van verf en kwast vergoed. Wilt u hem helpen dan graag even kontakt opnemen met Arjen tel. 2532052.

BIJZONDERHEDEN VAN VLIEGBASIS:
- In november 2010 heeft de SAR-reddingshelicopter zijn 200e vlucht dit jaar gemaakt.
- Inzet SAR helicopter voor scheepsramp op Noordzee. Details en foto's
- Een ieder kan een gratis abonnement krijgen op de magazins "Defensiekrant" en "Vliegende Hollander". Ga voor info naar www.defensie.nl/abonneren


Dokumenten op deze site zijn met te raadplegen.
Download Acrobat Reader en installeer het eerst op uw computer.