bitgummole
Agenda vergaderingen bestuur PBB en bijzondere data.
Bestuursvergaderingen:
Het bestuur van Pleatslik Belang heeft haar eigen bestuursvergaderingen voor 2018 vastgesteld voor:

- 15 mei A
- 4 juni Ja
- 16 juli Jac
- 3 september Tea
- 15 oktober D
- 26 november A

Jaarvergadering voor 2019 op vrijdag 22 maart in de Molewjuk.

Daarnaast heeft het bestuur reguliere besprekingen met gemeentebestuur alsmede met haar zuster-verenigingen:
- 21 oktober 2019 Bm met de Doarpsbelangen Bitgum en Ingelum.
Daarnaast vinden er, indien dat nodig is, ad-hoc besprekingen plaats.

Indien u vragen, suggesties en/of opmerkingen heeft, die Pleatslik Belang aangaan en die u graag besproken wilt hebben, houdt dan rekening met bovenstaande data. Via telefoon, een briefje of via de contactpagina van de website kunt u hen altijd bereiken.


De J.H. van Aismastichting

Bij vragen en/of verzoeken aan het college van regenten dient zo veel mogelijk rekening gehouden te worden met de vergaderdata.
Voor 2019 zijn de vergaderingen vastgesteld voor:

- 19 maart
- 4 juni
- 17 september
- 17 december

Tussentijds worden er in principe geen aanvragen behandeld.
Gemotiveerde aanvragen, dienen als bijlage, per mail verstuurd te worden naar het mailadres: aanvraag@jhvanaisma.nl

Jaarvergaderingen Pleatslik Belang Bitgummole:

Download de agenda, het jaarverslag en de notulen van de jaarvergaderingen.

Datum Agenda Jaarverslag Notulen
13-03-2015 Download Download Download
11-03-2016 Download Download Download
24-03-2017 Download Download Download
23-03-2018 Download Download Download
22-03-2019 Download Download Concept-notulen vanaf 1 aug.