bitgummole
WAT DOET PLEATSLIK BELANG BITGUMOLE De statuten zijn te downloaden aLs een PDF-bestand.

Als u deze statuten opent dan heeft u het handboek van Pleatslik Belang Bitgummole. Hieraan dient het bestuur zich te houden. Tevens kunt u nagaan welke rechten leden hebben. Het is wettelijke taal, dus even doorbijten.


Pleatslik Belang Bitgummole komt op voor de algemene belangen van de inwoners van Beetgumermolen. Zij houdt zich onder anderen bezig met:
 • Het leefbaar houden van het dorp. Dit om het wonen in Bitgummole zo prettig en aangenaam mogelijk te maken, maar vooral te houden.
 • De inwoners op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld bij het aanleg van woningen en wegen. Ook het behartigen van alle belangen van haar bewoners daarbij.
 • Het onderhouden van contacten met de gemeente over zaken die aan de orde zijn. Dit zowel in kader van allerlei dagelijkse zaken als bij specifieke projecten.
 • Het onderhouden met de woningstichting Wonen NoordWestFriesland over nieuwe ontwikkelingen op gebied van wonen en leefbaarheid.
 • Het signaleren en initiŽren van nieuwe ontwikkelingen bij gemeente en provincie.
 • Pleatslik Belang heeft zitting in de Beheerscommissie van Sportcomplex It Bosk.
 • Pleatslik Belang draagt samen met Bitgum en Ingelum de verantwoordelijkheid voor de dorpskrant Doarp en Sport.
 • Het organiseren van activiteiten voor de jeugd; Bijv. Enkele malen per jaar wordt een disco-avond gehouden en in november wordt Sinterklaas begroet.
 • Het zorgen voor en onderhouden van de speelplaats "It Fladderplak" voor jonge kinderen.
 • Met de zustervereningen van de omringende dorpen wordt regelmatig contact onderhouden over zaken van algemeen belang. Er wordt naar gestreefd zo veel mogelijk met de Dorpsbelangen van Ingelum en Bitgum samen te werken.
 • Elk jaar wordt de Algemene ledenvergadering gehouden. Daar wordt verslag gedaan van het afgelopen jaar en over lopende onderwerpen.
Deze brochure is ook te downloaden als PDF-bestand.


DORPSVISIE 2011

Presentatie Dorpsvisie 2011: Donderdag 13 januari 2011 is onder grote belangstelling de Dorpsvisie Bitgummole 2011 gepresenteerd. Naast een tweetal lezingen over hoe om te gaan met de veranderende bevolkingsopbouw is op een ludieke wijze de eerste Dorpsvisie overhandigd aan de burgemeester van Menaldumadeel mevrouw G. van Delft-Jaasma. Alle aanwezigen kregen na afloop een exemplaar mee. Ook niet-aanwezigen, die om diverse redenen afwezig waren, kregen een exemplaar thuis bezorgd. In de pauze is een speciaal door bakker Friso ontwikkeld koekje gepresenteerd, het "Bitgummooltsje". Wilt u de visie nog eens bezien, kLIK DAN HIER.

De oude dorpsvisie 1999 is nog te downloaden als Acrobat Reader bestand.