bitgummole
Dorpsvisie Het bestuur van Pleatslik Belang Bitgummole wil een actieve rol spelen bij het in stand houden en/of verbeteren van de leefbaarheid in het dorp. Niet afwachten totdat anderen, in de meeste gevallen de gemeente, met plannen komen maar zelf ideeën uitwerken en samen met bewoners en externen (o.a. met de gemeente en Wonen NWF) tot uitvoering brengen.

15-03-2023 DORPENVISIE 2030 IN BEELDFORMAAT

Tijdens de jaarvergadering op 24 maart komen net alleen de gebruikelijke stukken aan de orde maar ook de dorpenvisie 2030.
Wilt u het jaarverslag 2022 nog even doorlezen, KLIK DAN HIER.
Ook de notulen van vorig jaar kunt u inzien, KLIK DAN HIER.
Voor het beeldformaat van de dorpsvisie, KLIK DAN HIER.

PRESENTATIE DORPSVISIE 2011: Donderdag 13 januari is onder grote belangstelling de Dorpsvisie Bitgummole 2011 gepresenteerd. Naast een tweetal lezingen over hoe om te gaan met de veranderende bevolkingsopbouw is op een ludieke wijze de eerste Dorpsvisie overhandigd aan de burgemeester van Menaldumadeel mevrouw G. van Delft-Jaasma. Alle aanwezigen kregen na afloop een exemplaar mee. Ook niet-aanwezigen, die om diverse redenen afwezig waren, kregen een exemplaar thuis bezorgd. In de pauze is een speciaal door bakker Friso ontwikkeld koekje gepresenteerd, het "Bitgummooltsje". Wilt u de visie nog eens bezien, kLIK DAN HIER. 1501

PRESENTATIE DORPSVISIE: Op 13 januari 2011 om 20.00 uur(zaal open 19.30 uur) zal de Dorpsvisie Bitgummole 2011 het daglicht zien. In 2022 wordt aan een nieuwe versie gewerkt. Dit in samenwerking met Doarpsbelang Bitgum.

Mei 2010: De teksten (Nederlands en Fries) worden op dit moment in combinatie met foto's in een format gegoten waarna het geheel naar de drukker kan.Daarna presenteert het bestuur de Dorpsvisie 2011 tijdens een officieel moment aan de bewoners en andere belanghebbenden.

Maart 2010: Vanaf zondag 14 maart kunt u hier de tekst van de nieuwe Dorpsvisie 2011 vinden. KLIK HIER als u de volledige tekst wilt lezen of een copie wilt downloaden. Deze is kort besproken tijdens de Ledenvergadering op 26 maart in de Molewjuk. Heeft u hierover nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met het bestuur.

Oktober 2009: Op 15 oktober zijn alle werkgroepen gezamenlijk door alle ingeleverde eindresultaten gegaan en waarnodig vragen gesteld en suggesties gegeven. Alle teksten worden nu geredigeerd.

Augustus 2009: De werkgroepen zijn nu enthousiast bezig om een invulling te geven aan de Dorpsvisie. Half oktober vindt er een afstemming plaats tusen de werkgroepen. Waar nodig is dit tussentijds ook al geweest bij overlappende punten. Uw suggesties zijn nog altijd welkom.

Mei 2009: Op 19 mei zullen de werkgroepen aan hun taak beginnen. Er zijn 4 groepen gevormd. Dit zijn voorlopig: 1. Verkeer en veiligheid, 2. Bedrijvigheid en voorzieningen, 3. Cultuur, recreatie en verenigingen, 4. Wonen. Wij houden u op de hoogte.

Maart 2009: Tijdens de jaarvergadering op 20 maart 2009 is de Aanzet tot een Dorpsvisie 2009-2014 besproken en de nieuwe dorpsvisie zal daarna gestalte gaan krijgen. Wilt u de gehele "Aanzet tot de Dorpsvisie" lezen, klik dan hier.

Vragen/Reacties 1-12: Naar aanleiding van de eerste besprekingen zijn enkele vragen naar voren gekomen. Dit keer een drietal vragen:
1. Op oude foto’s, te vinden op AldFaersErf Bitgum. , staat een muziektent in Beetgumermolen. Deze zou gestaan hebben van 1937 tot 1943 tussen Van Aismawei 36 en 38. Heeft iemand meer detail foto’s van deze muziektent en kan iemand vertellen waarom deze na zo’n korte tijd alweer verdwenen is? Ook zouden wij graag horen of in de dorpsvisie een nieuwe muziektent terug zou moeten komen. En zo ja, waar zou die dan moeten staan?
2. Jongeren, in de leeftijd van 12-18 jaar, geven met regelmaat aan dat er weinig plaats voor hen is om gezellig met anderen even om te hangen, “ een hangplek”. Als Pleatslik Belang in de aangepaste dorpsvisie een “hangplek” mee zou nemen, waar moet die dan aan voldoen. Moet die ergens buiten zijn of eventueel ergens binnen? Graag vernemen wij van de doelgroep wat evt. verlangens zouden kunnen zijn. Dit kan, uiteraard niet anoniem, via de contactpagina van de website.
3. Wie heeft suggesties voor de aanleg van wandel- en/of fietspaden in de omgeving van of beginnend in Beetgumermolen? De wergroep die zich hier mee bezig houdt, hoort ze graag.

De oude dorpsvisie opgesteld in 1999 is te downloaden als Acrobat Reader bestand.

Deze visie (verder te noemen: "Dorpsvisie"), is een samenvatting van alle ideeën die in 1999 uit een gehouden enquête zijn voortgekomen. Er wordt een globaal beeld gegeven van de onderwerpen die in onze dorpen actueel zijn en waar wat aan moet of kan gebeuren.

Nu ca. 10 jaar later is de nu nog geldende Dorpsvisie aan een vernieuwing toe. Vele daarin genoemde punten zijn in één of andere vorm gerealiseerd. Andere punten daar en tegen zijn nog steeds in een idee-fase of kunnen eenvoudig niet gerealiseerd worden. Een werkgroep is ondertussen gestart met het schrijven van een aanzet om tot een nieuwe dorpsvisie te komen. De werkgroep bestaat uit: 'mevr. T. de Boer en de heren H. Hofstra, P. Tigchelaar, A. Santhuizen en J. van der Leij'
Eventuele ideeen, wensen en/of suggesties die goed zouden passen in de vernieuwde Dorpsvisie kunt u mailen naar Pleatslik Belang Bitgummole.