bitgummole
Aanleg Noordwesttangent

De afgelopen jaren is Pleatslik Belang Bitgummole sterk betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Noordwesttangent. Ook daarna is de betrokkenheid hoog geweest. Met name, sinds maart 2009, toen bekend werd dat de raming voor de gehele aanleg veel te laag was (40 milj ipv 22 milj) is de aandacht weer versterkt. Uiteindelijk zijn na vele discussies (op diverse plaatsen) de werkzaamheden gestart. Deze hebben geleid tot een weg die in november 2013 is geopend en de naam mee heeft gekregen van "Middelseewei". Op de foto-pagina kunt u een impressie krijgen van de werkzaamheden bij de diverse onderdelen.

ONDERSTAAND KUNT U IN EEN TIJDSLIJN DE AANLEG VAN HET NOORDWESTTANGENT OP HOOFDLIJNEN VOLGEN.

2014 december. Voor en na de aanleg van de Middelseewei zijn op diverse wegen rondom deze weg tellingen gedaan. Dit om vast te stellen of de doelstelling (minder verkeer Stiens-Leeuwarden en minder sluipverkeer) ook gerealiseerd is. De voorlopige conclusie is, dat er winnaars en verliezers zijn. In mei/juni 2015 zulen er opnieuw metingen gedaan worden om de invloed van de aanleg van de Haak rondom Leeuwarden vast te stellen. KLIK HIER voor een overzicht van de getallen geprojecteerd in het landschap of KLIK HIER voor een overzicht zoals gepubliceerd is in de dorpskrant "Doarp en Sport".

2013 november. Op vrijdag 22 november is de de Middelseewei (NoordWestTangent) officiëel geopend door mevrouw Sietske Poepjes. Nu maar afwachten welke rijrichtingen in en rondom Bitgummole meer of minder verkeer gaan krijgen. Doelstelling is nog steeds dat er minder verkeer gebruik gaat maken van de wegverbinding vanuit Stiens - Leeuwarden. Ook dat er door de aanleg van de Middelseewei minder sluipverkeer door de dorpen gaat.

2013 november. De provincie heeft door middel van een schrijven aangegeven hoe er rondom Bitgummole en Bitgum gereden moet worden naar en van de Middelseewei (NoordWestTangent) en de Westergoawei (N383 of S-10).Twee belangrijke punten:
1. Vanaf de ventwegen, die langs de Westergoawei lopen, mag u niet deze weg oprijden.
2. Brommers, die normaal op de rijbaan van Dyksterhuzen moeten, dienen verplicht gebruik te maken van de fietstunnel onder het NWT door. Belijning op de rijbaan geven de route aan. Dus brommers niet op de rotonde! KLIK HIER voor de info met tekening.

2013 augustus. B&W van Menameradiel heeft bericht gegeven, dat zij de voorstellen die Pleatslik Belang heeft aangegeven voor de weg en de bijbehorende werken, heeft overgenomen. Dit betekent, dat de volgende namen gebruikt gaan worden:
** De weg: Middelseewei
** De auto-onderdoorgang Langestraat: Trochstek
** De fietstunnel Dyksterhuzen: Fjûrslach
** De auto-onderdoorgang Ingelumerdyk: Alsert
** De brug over de Bitgumerfeart: Kleasterbrêge

2013 augustus. Vandaag 16 augustus is het eerste deel van de Middelsee-wei, tussen de rotondes Westergoawei en Dyksterhuzen, opengesteld voor auto's en motoren. Bij deze het verzoek om vanuit Bitgummole via de rotonde Dyksterhuzen naar de Westergoawei te rijden en niet meer via de nieuw aangelegde ventweg. En al helemaal niet via de bermen doorsteken naar de hoofdweg. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren en bovendien bent u strafbaar. Helaas heeft men geen gehoor gegeven om dit stuk weg al te openen, nadat de aansluiting Menamerdyk-Westergoawei verwijderd is. Die situatie heeft daarom de afgelopen weken geleid tot veel bermverkeer en gevaarlijke oversteken naar Menaam. Tevens is waargenomen, dat auto's via de fietstunnel de oversteek hebben gemaakt. Gelukkig zijn daar geen ongevallen opgetreden met fietsers.

2013 mei. Zoals u in enkele persberichten heeft kunnen lezen is de in gebruik stelling van het gehele traject van het NWT vertraagd tot november. Dit door het nog niet kunnen gebruiken van bepaalde materiaalsoorten bestemd voor het laatste deel weg tussen Langestraat en Stienser Hegedyk. Men is wel bezig de laatste werkzaamheden aan het deel tussen rotonde Westergoawei en rotonde Dyksterhuzen af te ronden, zodat daarna dit deel opengesteld kan worden voor het verkeer naar Bitgummole.

2013 februari. Op vrijdag 22 februari zal, ijs en weder dienende, de Ingelumerdyk boven de auto-onderdoorgang geasfalteerd worden. Als alles goed gaat, zal de Ingelumerdyk vanaf maandag 25 februari voor alle verkeer weer berijdbaar zijn. Inclusief de autobus van Arriva.

2012 december. Door de verwachte weers-omstandigheden zal Dyksterhuzen het weekend van vrijdag 30 november (18:00 uur) tot en met maandag 3 december (6:00 uur) niet afgesloten worden. De werkzaamheden zijn verplaatst naar het voorjaar 2013. KLIK HIER voor de Nieuwsbrief november 2012.

2012 november. De werkzaamheden aan de rotonde in de Westergoawei gaan voorspoedig. Inmiddels is de hoofdweg van de Westergoawei inclusief de rotonde op 15 november in gebruik genomen.
Tevens is de rotonde in Dyksterhuzen zover gevorderd, dat ook deze gebruikt (wk 49) kan worden.
25 februari wordt de verbinding tussen Ingelum en Bitgummole voor auto's weer hersteld.

2012 oktober. De werkzaamheden aan de rotonde in de Westergoawei gaan voorspoedig. Binnenkort nog één keer asfalteren. Naar verwachting kan de hoofdweg van de Westergoawei inclusief de rotonde op 15 november weer gebruikt worden. Wel blijft de 50 km snelheid. Dus denk aan de €350,- boete bij 80 km!

2012 oktober. Grondtransport: Van 22 - 26 oktober wordt er grond vervoerd van het NWT naar een gebied noord-west van Bitgum. Dit betekent, dat vanaf Dyksterhuzen via Van Aismawei, It Bosk en Alddyk een tractor met aanhang naar de Berltsumerdyk rijdt. De grond is bestemd voor slootdempingen in de bewuste regio. Het transport wordt uitgevoerd door firma Westra. Er wordt voor gezorgd, dat de weg relatief schoon zal blijven.
Verder zullen vanaf 15 oktober de voorbereidende werkzaamheden beginnen voor de aanleg van de twee rotondes bij Koarnjum en Jelsum. De daadwerkelijke aanleg hiervan zal omstreeks de zomervakantie van 2013 zijn.

2012 augustus. Van 30 juli tot 10 augustus is het personeel van de aannemers met vakantie. Al het werk ligt dan ook stil. Daarna wordt begonnen met de aanleg van de brug over de Bitgumerfaert. Met de auto-doorondergangen gaat men dan ook weer voortvarend verder.

2012 juni. Het project NWT heeft de eerste mijlpaal bereikt. De fietstunnel bij Dyksterhuzen is in gebruik genomen. Deze tunnel gaat onder de nog aan te leggen weg door.

2012 maart. Op 14 maart is door betrokken partijen vastgesteld, dat door werkzaamheden in elkaar te schuiven het NWT gereed is in augustus 2013 ipv november 2013. Dat is inclusief de 2 rontondes bij Cornjum en Jelsum. Die zijn dan een jaar eerder gereed.Klik hier voor persbericht.

2011 december. In verband met de aanleg van de autotunnel onder de Ingelumerdyk door, zal deze vanaf 16 januari ca één jaar voor doorgaand autoverkeer afgesloten zijn. Lees verder......

2011 november. Door de wegenbouwers is aangegeven hoe, bij aanleg van de autotunnel, het fietspad gaat lopen tussen Ingelum en Bitgummole. Klik hier voor tekening. 1111

2011 november. Vandaag (vrijdag 4 november) is het eerste constructie-beton van het NWT gestort op de bodem van de fietstunnel bij Dyksterhuzen. Voor de bouwers van de kunstwerken het eerste beton van nog vele betonmixers. 0411

2011 oktober. In de week van 3 oktober is een hulpweg aangelegd vanaf de Westergoawei voor aanleg van de nieuwe brug en werkzaamheden verder land inwaarts.
Op Dyksterhuzen, halverwege het schelpenpad naar Ingelum en vanaf de Ingelumerdyk kunt u verschillende activiteiten volgen. 0910
Het beton storten voor de fietstunnel bij Dyksterhuzen kan weldra beginnen. 1710

2011 september. Donderdag 22 september om ca. 17:00 uur heeft gedeputeerde mevrouw Sietske Poepjes de eerste hap zand verplaatst. Dit was de eerste officiële handeling voor de aanleg van het NoordWest Tangent. Ondertussen zijn de graafmachines achter Loonbedrijf Wassenaar al druk bezig met het aan- c.q. omleggen van sloten.
Op 28 en 29 september zijn de eerste bomen gerooid die bij de Hogerhuisdyk en aan de Langestraat in de weg staan bij aanleg van weg en fietstunnel.

WERKZAAMHEDEN NWT VAN START:

VOORDAT DE WERKZAAMHEDEN KONDEN STARTEN WAS ER WEL HET ÉÉN EN ANDER AAN VOORAF GEGAAN. INDIEN U DIE GESCHIEDENIS NOG EENS RUSTIG WILT DOORLEZEN, Klik dan hier!


Op 5 juni 2011 is de laatste voorlichtingsavond gegeven aan de hand van powerpoint -presentatie. Wilt u de gehele presentatie zien, Klik dan hier! Ook kunt u door een klik het verslag van de avond nog eens doorlezen. Klik dan hier!

Tijdens de jaarvergadering in maart 2011 van Pleatslik Belang ontstond een discussie over de verleende vergunningen. Indien nieuwsgierig, dan zijn ze hier in te zien. Navraag heeft namelijk uitgewezen, dat er een bouwvergunning (klik hier) is afgegeven op 29 november 2007. Dit is gepubliceerd in het Informatiebulletin van de gemeente nummer 24 (eind december)- 2007.
Provincie Fryslan vindt u meer informatie over de stand van zaken.

Op 20 mei 2010 heeft het college van B&W de Raadscommissie voorgesteld het Voorbereidingsbesluit NWT in te trekken. De indrukken na gesprekken met de provincies zijn, dat de aanleg uiteindelijk niet tegen te houden is en men nu een aantal compensaties heeft kunnen realiseren. KLIK HIER voor het college-voorstel.

2010 januari. Het college van Gedeputeerde Staten heeft het voorstel van de projectleiding NWT om tot besparingen te komen, overgenomen.
Klik hier als u de details en de bijbehorende tekeningen van de aanpassingen nog eens wilt bezien.
Het volledige voorstel aan Provinciale Staten kunt u, als u hier klikt, lezen.

Vergroten Herstellen