bitgummole
Projecten

Met welke specifieke projecten is het bestuur van Pleatslik Belang Bitgummole bezig of waar is zij bij betrokken. Deze onderwerpen komen naast de dagelijkse c.q. wekelijkse c.q. jaarlijkse bezigheden.

12. Recreatievaart. De mogelijke aanleg van een vaarroute van af Marsum via onze dorpen naar Berltsum (linksom) of naar Blikvaart (rechtsom). Onderzoek linksom is afgerond (zie bij aanvullende info) en rechtsom wordt eind 2015 bekeken.
11. Scholen. De bouw van een nieuwe school waar de beide basisscholen, in een nader uit te werken vorm, hun intrek zullen nemen.
10. Windmolens. Momenteel geen activiteiten, maar wordt wel gevolgd.
9. NoordWestTangent. Betrokken bij laatste fase. Afgerond. Voor liefhebbers is er een fotoboekje beschikbaar.
8. Kunstwerk "Molenaar aan het werk". Contract is getekend. Aan de uitwerking op basis van cortenstaal wordt nu gewerkt. Afgerond
7. Mobiele zendmast. Gedachte plaats - hoek Westergoawei met Menamerdyk (zuidzijde). Na een eerste behandeling ligt er nu nog geen tweede aanvraag. Het wachten is nog steeds op de providers.
6. Verlichting Dyksterhuzen. In overleg met bewoners en gemeente wordt gestreefd naar meerdere verichtingspunten. Afgerond
5. Uitbreiding activiteiten van Loon en transportbedrijf Wassenaar, Hogerhuisdyk. Procedure wordt gevolgd en waar nodig wordt actie genomen.
4. Bouw aan Fuormanderij. Bouwbedrijf Van der Werf is failiet gegaan. Deze had grond en bouwplannen in beheer. Nagegaan zal worden of goedkopere bouw nu mogelijk wordt.
3. Activiteiten rondom 50 jaar Bitgummole. Naar ieders tevredenheid is het jaar afgesloten.
2. Onttrekking van westelijk deel van Nylansdyk aan openbaarheid. Afgerond.
1. Herindeling Menameradiel.

Aan verdere tekst-invulling van de onderwerpen wordt momenteel nog gewerkt.

AANVULLEND INFORMATIE:

RECREATIEVAART BIJ BITGUMMOLE Er is een onderzoek gedaan of Bitgummole weer aan een open water verbinding kan komen. Momenteel liggen er te veel blokkades tussen Marsum en Berltsum. Of deze open vaarroute te realiseren is, is maandag 16 juni in zalencentrum Groot Terhorne door Henk Koopmans (student aan de NHL) gepresenteerd. Het onderzoek heeft aangetoond, dat een tracé mogelijk is. Voor een mogelijk alternatief geldt hetzelfde. Verder zal er nog bekeken moeten worden in hoeverre het financiële deel haalbaar is. Voor een samenvatting van het onderzoek KLIK HIER.

WINDMOLENS
Uit voorstellen van "Fryslân foar de wyn" blijkt, dat één van deze voorstellen het plaatsen van 6-8 molens inhoudt met een as-hoogte windturbine van 80-120 meter, een rotorhoogte van 90-130 meter en een opgesteld vermogen van 18-35 MW. De variatie valt waarschijnlijk onder de noemer: "Wat is haalbaar".De opstelling van de masten zou evenwijdig aan de Hamerenweg moeten plaatsvinden. Hierbij zou de eerste mast moeten komen achter de boerderij waar nu al een kleinere molen staat. De anderen komen dan in linie te staan richting Vrouwenparochie. Dit voorstel voor deze plaatsing is ingediend door de heer P.W. Dijkstra uit Boazum. Wilt u het gehele voorstel met bijlagen doornemen, KLIK DAN HIER.
Op 28 mei is in Burdaard een info-avond gehouden over o.a. het Hamerenweg-plan.Twee bestuursleden van Pleatslik Belang waren hier bij aanwezig. Kort samengevat werd het Hamerenweg-plan met de grond gelijk gemaakt of zoals de LC 30 mei 2014 schreef "de hele aanvraag werd gefileerd". Het deugde voor geen meter. De basisvraag was zelfs hoe de werkgroep dit plan op de kandidatenlijst heeft kunnen zetten. Over 2-3 weken komt het verslag van deze avond op de website van Fryslân foar de Wyn. te staan.
Inmiddels is deze optie van de lijst verdwenen.

UITWERKING KUNSTWERK "MOLENAAR AAN HET WERK":
Op vrijdag 20 september 2013 is het kunstwerk, dat door beeldend kunstenaar Hans Jouta is gemaakt, onthuld. De onthulling, bij de auto-onderdoorgang "Alsert" aan de Ingelumerdyk, is gedaan door mevrouw Sietske Poepjes, gedeputeerde van Provincie Fryslân, samen met schooljeugd van Martenaskoalle en Mooitaki. Ook bakker Friso speelde als een "nazaat" van de laatste molenaar (Jan Sikkema) een rol. De onthulling werd bijgewoond door verschillende genodigden(waaronder burgemeester Tom van Mourik) en vele belangstellende inwoners. Door grond werkzaamheden en het natte weer van de laatste weken was de omgeving van het kunstwerk enigzins drassig. Dit paste symbolisch bij de werkzaamheden van vroeger toen men ook vaak door de modder moest ploeteren na veel regen. Al met al was het een geslaagde onthulling.

AANVRAAG KPN-MAST: KPN heeft haar aanvraag voor het plaatsen van een mast voor mobiel data verkeer opnieuw ingediend. Het verschil met de vorige aanvraag is, dat men rondom de mast meer groen zal gaan aanleggen. Zou beter passen in de omgeving. De aanvraag zal binnenkort wel gepubliceerd worden. Daarna kan een ieder informatie over de aanvraag op het gemeentehuis verkrijgen. Bezwaar maken kan pas, als de gemeente de aanvraag heeft goed gekeurd. De gemeente heeft binnenkort nog gesprekken met andere providers over wat zij gaan doen.

AANVRAAG VAN KPN VOOR EEN MAST: Na ongeveer een jaar heeft KPN opnieuw een aanvraag ingediend voor een mast voor mobiel data-verkeer. Deze aanvraag is momenteel in interne behandeling bij de gemeente. Er kan dus nog niet gereageerd worden. Alle details zijn bij Pleatslik Belang ook nog niet bekend. Wel dat de masthoogte in de aanvraag nu 27 meter is (in plaats van 40 meter)en het geen vakwerkmast meer is maar een gewone mast zoals bij een windmolen (maar dan dunner.) De melding van aanvraag is inmiddels gepubliceerd. Er kan gereageerd worden op het moment, dat de aanvraag goedgekeurd is. 1007

AANVRAAG KPN-MAST: Vandaag (vrijdag 26 aug 2011) door gemeente geinformeerd, dat de aanvraag voor plaatsing van een mast voor mobiel data verkeer is ingetrokken. Reden: De wettelijke termijn voor goedkeuring is te kort om tot een goed oordeel te komen. Om risico van weigeren te voorkomen is de aanvraag in overleg ingetrokken. 2608

PLAN MOALDERSPAED: Aan het plan is inmiddels klaar om er een wandeling te maken. Ook kan er rustig genoten worden van het vergezicht over het open landschap richting Stiens. Voor een impressie van het plan, klik dan hier.


Voor vragen kunt u via de contact-pagina het bestuur altijd benaderen.