bitgummole

SCHOLEN IN BITGUMMOLE

Toekomst van Scholen Bitgummole.

Onderstaand een tijdlijn die leidt tot de nieuwbouw van de basisschool in Bitgummole beginnend in december 2014.10-06 NIEUW SCHOOLGEBOUW Op 7 juni is het nieuwe schoolgebouw geopend. Vanaf 14:30 uur kon de school bezichtigd worden. Tijdens de opening is ook de naam van het schoolgebouw onthuld. En die is geworden "Brede Skoalle Bitgummole".

12-01-18 NAAM SCHOOLGEBOUW De oproep voor een naam voor het nieuwe schoolgebouw heeft geleid tot een flink aantal mogelijkheden. De komende tijd zal de selectie plaatsvinden. Dit moet uiteindelijk leiden tot een mooie naam voor een mooi schoolgebouw.

20-12 NIEUW SCHOOLGEBOUW Op 15 december heeft de bouwer symbolisch de sleutel van het nieuwe schoolgebouw over gegeven. Nu zijn de scholen voor de verdere inrichting aan bod. Half januari gaat de verhuizing vanuit de oude gebouwen naar het nieuwe gebouw plaatsvinden. Wordt een opwindende periode met vele nieuwe indrukken.

24-09 OPBOUW SCHOOL De bouw gaat voortvarend. Zoals de situatie op dit moment is, levert de bouwer de school op voor de kerstvacantie. Moet niets tegen zitten.

11-07 OPBOUW SCHOOL Inmiddels wordt er al druk gebouwd aan de nieuwe school. De eerste muren staan er al weer. Nu de rest nog.

19-04 SLOOP SCHOOL Op 24 april zal een begin worden gemaakt met de sloop van een deel van Mooitaki. Dit om het terrein vrij te maken voor de nieuwbouw.

16-04 ONTHEFFING BOUW NIEUWE SCHOOL Gedeputeerde Staten hebben op 14 april een ontheffing op grond van de Wet Natuurbescherming verleend voor sloop en nieuwbouw basisschool in Bitgummole.

24-03 NIEUWBOUW SCHOOL Vandaag (24-3-2017) is het bouwcontract getekend door gemeente en bouwer. Verder zijn een sloop- en bouwvergunning aangevraagd. Nu de formele goedkeuring van de omgevingsvergunning afwachten en de "show" kan beginnen.

23-02 INFO NIEUWBOUW SCHOOL. Donderdag 9 maart 2017 om 19.00 uur in Molewjuk. in Bitgummole houdt de gemeente Menameradiel een informatie-avond over de nieuwbouw van de school. Dan met name over het gebouw en de indeling. De juiste agenda is nog niet bekend. Deze volgt zo spoedig mogelijk.

20-01-2017 NIEUWBOUW SCHOOL De bouw van de nieuwe school wordt gegund aan bouwbedrijf Dijkstra-Draisma. Hiervoor moet de raad op 26 januari wel een aanvullend krediet goedkeuren. In tegenstelling tot eerdere berichten zal ook de peuteropvang en de BSO een plaats krijgen in de nieuwe school. Hiervoor zullen een aantal extra m2 bijgebouwd worden. Als alles nu verder gaat verlopen als gedacht, zal oplevering van de school in het eerste kwartaal 2018 plaatsvinden. Wilt u de raadsstukken inzien, KLIK DAN HIER .

14-12-2016 PARKEERPLAN SCHOOL Op 13 december heeft gemeente een toelichting gegeven op het opgestelde parkeer- en rijplan voor de nieuwe school. Uitgenodigd waren de omwonenden, die direct met het rijgedrag en het parkeren te maken hebben, alsmede de drie Belangen.
Hiernaast ziet u een klein formaat plaatje. Let vooral op de rijrichtingen en de "tûT en der ût "plaatsen. KLIK HIER om een groter printbaar pdf-formaat te krijgen.


28-10 ONTWERP BESTEMMINGSPLAN NIEUWBOUW SCHOOL Op 27 oktober heeft de gemeenteraad in haar vergadering het bestemmingsplan van Nieuwbouw school vastgesteld. Nu ligt het nog 6 weken ter inzage (tot half december) voor definitieve Vaststelling. In de tussentijd gaan alle activiteiten aangaande de bouw van het schoolgebouw gewoon door. Binnenkort zal er weer een informatie-avond worden gehouden.

20-07-2016 ONTWERP BESTEMMINGSPLAN NIEUWBOUW SCHOOL Van 18 juli tot 28 augustus ligt het ontwerp-bestemmingsplan Brede school Bitgummole ter inzage. U kunt het plan bekijken door hier te klikken.
U kunt hierop schriftelijk reageren door vóór 28 augustus schriftelijk naar de gemeente te reageren of een mail te sturen naar gemeente@menameradiel.nl . Kijkt u hierbij niet alleen naar de plattegrond, maar lees ook de aangegeven bijlagen.

08-07-2016 GELD VOOR NIEUWBOUW SCHOOL De gemeenteraad heeft goedkeuring gegeven voor een krediet van 2,1 miljoen euro voor financiering van de nieuw te bouwen school.

04-06-2016 INZAGE CONCEPT-VÓÓRONTWERP BESTEMMINGSPLAN NIEUWE SCHOOL Van 6 tot 20 juni lag ter inzage het vóórontwerp bestemmingsplan ten behoeve van de nieuwbouw-school. Het plan was te bekijken via de gemeentelijke website U kon in algemeenheid iets over het ontwerp-voorstel zeggen, maar u mocht ook suggesties doen om het plan te verbeteren.

21-05-2016 2e INFORMATIEAVOND OVER NIEUWBOUW BASISSCHOOL BITGUMMOLE Aangegeven is, dat naar aanleiding van de informatie verkregen bij de voor-bereidingen de volgende conclusies zijn getrokken.
- In plaats van verbouw of aanbouw bij de Martenaskoalle is gekozen voor gehele nieuwbouw.
- Als locatie is gekozen voor het huidige Mooitaki terrein. Reden: het terrein van Martenaskoalle biedt onvoldoende m2.
- Er wordt gebouwd in 2 lagen.
- Aan parkeervoorzieningen en vooral aan de aan- en afvoerroutes wordt speciale aandacht besteed (zowel fietsers als auto's).
- De wettelijke bouwvoorschriften geven aan dat er minimaal 10 meter ruimte moet zijn tussen bestaande bouw en nieuwbouw.
- Voor de bouw zal een deel van Mooitaki afgebroken worden. Gedurende de bouw zal een deel van de Mooitaki leerlingen naar de Martenaskoalle gaan. De scholen zien daar mogelijkheden voor zonder tijdelijke bijgebouwen.
- In verband met het besluit voor een andere locatie en wettelijke procedures (o.a. aanpassing bestemmingsplan) is de verwachte ingebruikname verschoven van augustus 2017 naar oktober 2017.
De 3e info-avond zal gehouden zodra er iets meer te zeggen en te tonen is aangaande het gebouw en de indeling ervan. Tussentijdse info (als die beschikbaar is), zal via website en Doarp en Sport gecommuniceerd worden.

16-12 INTENTIEOVEREENKOMST BOUW SCHOOL Het gemeentebestuur van Menameradiel en de schoolbestuurders van Onderwijsgroep Fier en CBO Noordwest Fryslân hebben dinsdag 15 december 2015 een intentieovereenkomst voor een brede school in Bitgummole getekend. Lees verder in bijlage......

11-12-2015 INFORMATIEAVOND OVER PLANNEN BASISSCHOLEN BITGUMMOLE De avond was voor 10 december 2015 uitgeschreven door gemeente. Thema van de avond was het toelichten van de te bewandelen route, die moet leiden naar de opening van de school in augustus 2017.
Het plan is om OBS Martenaskoalle te verbouwen en uit te breiden en om het schoolgebouw van CBS Mooitaki na de nieuwbouw te slopen. Daarbij wordt er rekening gehouden met het uitgangspunt, dat beide scholen in de toekomst over gaan tot één samenwerkingsschool.
Het vervolgonderzoek is inmiddels in volle gang. Toegezegd is, dat ouders en andere betrokkenen op gezette tijden en in een vroeg stadium geinformeerd en geraadpleegd zullen worden. De avond kende een goede opkomst. Om het projectplan nog eens in te zien, dan hier KLIKKEN.

07-11-2015 NIEUWBOUW SCHOOL De voorbereidingen gaan voortvarend. Op bestuurlijk niveau is intensief overleg geweest. Zowel de interne als de externe projectleiding zijn eveneens druk bezig. Eind november vindt er overleg plaats met de schoolteams en de MR'n. Half december volgt er een info-avond voor bewoners en andere belangstellenden. Volgens de huidige planning start de bouw half 2016. De planning gaat nog steeds uit van in gebruikname aanvang schooljaar 2017-2018.

3-10-2015 NIEUWBOUW SCHOOL Via eerdere berichtgeving heeft u kennis genomen van de bevestiging, dat er gebouwd gaat worden voor de scholen. Inmiddels zijn de plannen zover, dat op 15 oktober de raad gevraagd is voor een voorbereidingsbudget. Als toelichting krijgen zij het projectplan. Ook u kunt dit inzien door hier te KLIKKEN. De planning gaat uit van in gebruik name aanvang schooljaar 2017-2018, dus augustus 2017.

25-6-2015 NIEUWBOUW SCHOOL Obama zei het enkele jaren geleden al "Yes, we can". De drie Belangen zeggen nu "Ja, het gaat gebeuren". Nadat het in eerdere instantie niet leek te gaan lukken, heeft B&W van Menameradiel toch een voorstel gestuurd aan de gemeenteraad om te komen tot nieuwbouw aan de Martenaskoalle. Hierdoor komen beide scholen onder één dak. Najaar 2015 wordt gebruikt om tot een gedragen plan van aanpak te komen. KLIK HIER voor het raadsvoorstel.

29-5-2015 SAMENWERKINGSCHOOL. De drie Belangen van Bitgummole, Bitgum en Ingelum willen als eindpunt van een proces naar een samenwerkingsschool in een nieuw schoolgebouw. Op verschillende wijzen is het al in de publiciteit gebracht. Primair wordt gestreefd naar een nieuw schoolgebouw. Om ook B&W en de gemeenteraad voor dit laatste mee te krijgen is namens de drie Belangen ingesproken tijdens de raadsvergadering van 28 mei.

01-12-2014 TOEKOMST SCHOLEN In het december-nummer van D&S wordt aandacht gevraagd voor de toekomst van de beide basisscholen. Wilt u ook, dat er in de toekomst kwalitatief goed onderwijs in een eveneens kwalitatief goed gebouw wordt gegeven, de ouderraad en medezeggenschapsraad van beide scholen kunnen hier een rol in spelen. Neem zonodig contact met hen op.

1-12-2014 Bitgummole is een rijk dorp wat betreft het basisonderwijs. Hierbij wel de aantekening, dat deze scholen de jeugd van onderwijs voorziet voor de dorpen Bitgummole, Bitgum en Ingelum. Zowel het openbaar basisonderwijs, met de MARTENASKOALLE, alsmede het christelijk basisonderwijs, met MOOITAKI hebben door de jaren heen hun plaats gevonden in Bitgummole.
Echter heden ten dage is het niet meer vanzelf sprekend, dat een dorp meerdere scholen in haar midden heeft. Onderwijs neemt van de overheidsbegroting een flinke hap. Dit betekent, dat in het kader van bezuinigingen en bevolkings-ontwikkeling veel gekeken wordt naar het kostenplaatje. En dus wordt gekeken naar het aantal leerlingen op een school.
Een veel gestelde vraag in bovengenoemde drie dorpen is dan ook:"Wat is de toekomst van de scholen in Bitgummole?".
Als dat ter sprake komt, is vaak de opmerking “daar zijn toch de schoolbesturen voor”. Als reactie zeggen de drie Belangen dan direct “Neen”. Een school is voor de leefbaarheid van de drie dorpen van groot belang. Naast een school spelen uiteraard meerdere factoren daar een rol bij. In vele gebieden van Nederland is het woord “Krimp” al een begrip c.q. een begrip aan het worden. Dit ingegeven door met name een aantal facetten, o.a. de bevolkings-ontwikkeling, de zoektocht naar werk en een hogere gemiddelde leeftijd van de aanwezige bewoners. Daardoor is er al enkele jaren een trend waar te nemen, dat vele scholen steeds minder leerlingen krijgen. Dit leidt tot het sluiten van scholen.

Aantal basisscholen Noord-Nederland (bron: Stichting DBF, Assen)
•Aantal scholen in 2011 : 1099 stuks
•Prognose in 2015 : 928 stuks

Hoe staan de scholen in Bitgummole er dan voor qua aantal leerlingen?
Prognoses geven de volgende getallen: (bron: Planning Verband Groningen BV via gemeente)

Schooljaar 2014-2015 2017-2018 2020-2021 2023-2024 2026-2027 2029-2030
Martenaskoalle 106 99 91 85 84 81
Mooitaki 115 105 97 90 89 80
Totaal 221 204 188 175 173 161


Prognoses zijn getallen, die onder invloed van diverse factoren kunnen veranderen. Maar geven wel de richting aan van een ontwikkeling. Tot nu toe is de overheid nog weleens aan het schuiven met het aantal leerlingen welk een school moet hebben om open te mogen blijven. Begin 2014 sprak men al over minimaal 100 leerlingen, die een school moest hebben. Gelukkig voor vele scholen zijn die getallen terug gebracht tot een lager aantal. Maar niets is zeker in deze tijd, vooral niet in overheidsland. Dus is het belangrijk, dat scholen die in de buurt van het getal 100 zitten of komen, zich, bij wijze van spreken, morgen al gaan afvragen hoe hier mee om te gaan.
Gelukkig besefte ook de gemeente Menameradiel wat voor hun dorpen belangrijk is. In 2012 heeft zij al een document laten opstellen, genaamd “Samen Sterk, de toekomst visie basisonderwijs Menameradiel”.
Voor de scholen in Bitgummole waren de conclusies:
• Opstellen gezamenlijke toekomstvisie onderwijs en opvang Bitgummole --- in 2012
• Realisatie brede school Bitgummole (2 onder 1 dak of samenwerkingsschool) ---in 2015
• Afstoten gebouw / herontwikkelen vrijkomende locatie(s) --- > 2015

Tot nu toe is aan geen van de punten een invulling gegeven. Wel worden er momenteel informele gesprekken gevoerd door de wethouder belast met onderwijs, maar ook door bestuursleden van de Belangen. Beiden vanuit hun invloedssfeer c.q. mogelijkheden. Over de inhoud daarvan kunnen wij op dit moment nog niets zeggen. Zodra wij meer weten, zullen wij u uiteraard op de hoogte stellen.
In het belang van goed onderwijs in een toekomst bestendige school moeten wij met z’n allen nadenken hoe dat ingevuld moet worden. En dat kan niet alleen aan de schoolbesturen overgelaten worden. Voor de ouders van de huidige leerlingen, maar ook van toekomstige, ligt hier een belangrijke rol om via de ouderraad, de medezeggenschapraad en de overkoppelende organisaties hun stem te laten horen. Voor de drie belangen is goed onderwijs te gegeven in een gebouw, dat afgestemd en gebruikt kan worden volgens de hedendaagse en toekomstige normen van groot belang.
En dit alles dient, in ieder geval volgens de drie besturen van de Belangen, voor de herindeling op 1-1-2018 geregeld te zijn.